Överlåt ditt privata arkiv till Riksarkivet

Jaa

Som privatperson, medlem i en familj eller släkt eller representant för en organisation eller förening kan du överlåta material från privata arkiv till Riksarkivet. Vi tar emot riksviktigt material från bland annat politiker i en central ställning, framstående samhällsfigurer, ledande tjänstemän, framstående forskare och kulturpersoner, släkter och familjer som har verkat inom olika sektorer, historiska herrgårdar och riksomfattande centralorganisationers centrala ledningar. Dessutom tar vi emot arkiv med dokumentation om betydande samhällsfenomen.

Vi tar endast emot material som donationer och material som omfattas av Riksarkivets anskaffningspolicy. Materialet ska överlåtas i en så sammanhängande helhet som möjligt, och till exempel organisationers material får i regel inte vara yngre än tio år.

Som överlåtare ska du förbinda dig att delta i iordningsställandet av materialet. Dessutom svarar du för att det fysiska materialet levereras till det av Riksarkivets verksamhetsställen som materialet hör till. Som överlåtare ska du bevisa att du har rätt att överlåta det aktuella materialet. Material som har skickats utan någon kontakt skickas tillbaka. Beslut om potentiellt mottagande av material kräver i de flesta fall utredningsarbete, och därför ska du vara beredd att vi inte med detsamma kan fatta beslut om att ta emot material till Riksarkivet.

Information om tjänsten

  • Allmän rådgivning och handledning är kostnadsfritt.
  • Omfattande handledning fastställs som konsultation som alltid är avgiftsbelagd.
  • Behandling av mottagna material (organisering och skydd) kan orsaka kostnader som vi avtalar om med överlåtaren i förväg.
  • Priserna är baserade på Riksarkivets prislista

När du vill donera privata arkivmaterial

  • Vänligen kontakta Riksarkivet (kirjaamo@arkisto.fi)
  • Du bör ge tillräcklig bakgrundsinformation om det material du erbjuder: vems material det gäller, vilken tidsperiod materialet härrör från, hur omfattande materialet är och vilka olika helheter materialet innehåller (t.ex. korrespondens, dagböcker, protokoll, fotografier eller urklipp).
  • När du får veta, om Riksarkivet är den korrekta förvaringsplatsen specifikt för dina data, kan du förhandla om villkoren i samband med överföringen, detaljer och praktiska arrangemang.
  • När arkiv tas emot undertecknas ett mottagningsbevis eller så ingås ett överlåtelseavtal som fastställer eventuella användningsbegränsningar och andra villkor gällande materialet.