Riksarkivets uppgifter och organisation

Riksarkivets uppdrag är att säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras och finns tillgängliga samt att främja deras användning i forskningssyfte. Vår byrå fungerar på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde och vårt verksamhetsområde är hela landet. Vår organisation har ansvarsområden för datahantering, dokumentation, forskning och utveckling samt koordination av verksamheten. Antalet anställda är omkring 240. Som generaldirektör fungerar riksarkivarie Jussi Nuorteva.

Våra uppgifter

Riksarkivet

  • säkerställer att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem förvaras;
  • fungerar som expertmyndighet i frågor som gäller varaktig förvaring av myndighetshandlingar och av uppgifter i dem samt i frågor som rör arkivfunktionen;
  • främjar tillgängligheten till och användningen av varaktigt förvarade handlingar och uppgifter i dem samt främjar användningen av dem i forskningssyfte;
  • främjar förvaringen av privata handlingar som hör till det nationella kulturarvet och av uppgifterna i dem, att anskaffa sådant material för varaktig förvaring och att delta i utvecklandet av den privata arkivverksamheten i samarbete med dem som bedriver privat arkivverksamhet;
  • fungerar som sakkunnig för myndigheterna i heraldiska frågor och främjar den heraldiska kulturen;
  • sköter de uppgifter som föreskrivs för Riksarkivet, arkivverket eller landsarkiven i arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006), personuppgiftslagen (523/1999) och i annan lagstiftning.

Lagstiftningen som styr vår verksamhet

Riksarkivets uppgifter och verksamhet styrs av Arkivlagen (23.9.1994/831), Lagen om statsbidrag till privata arkiv (17.11.2006/1006), Lagen om Riksarkivet (1145/2016) samt Statsrådets förordning om Riksarkivet (39/2017). Lagen gäller statliga och kommunala myndigheter, andra oberoende offentliga institutioner, statliga och kommunala företag, den ortodoxa kyrkan, andra offentliga organ och individer som för/har en offentlig funktion. För riksdagen tillämpas lagen i vissa avseenden.