Planering och uppföljning

Riksarkivets Netra-dokument

Uppdaterat 24.8.2017

Innehållet på denna sida produceras av Riksarkivet och här hittar du dokument för planering och uppföljning.

Information om planering och uppföljning av ämbetsverkets resultatstyrning finns i dokumenten (PDF, på finska) nedan. Dokumenten har grupperats i resultatstyrningsdokument och övriga dokument för planering och uppföljning. Resultatstyrningsdokumenten delas vidare in i planering och uppföljning. Övriga dokument för planering och uppföljning är antingen planer, bedömningar och utredningar eller andra dokument.

De centrala planerna inom statens resultatstyrning är resultatavtal och budgeten som fastställs av riksdagen. De viktigaste uppföljningsdokumenten är bokslut, i synnerhet verksamhetsberättelsen, och ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Resultatstyrningsdokument

Planer

Resultatavtal mellan undervisningsministeriet och Riksarkivet
Resultatavtalet är ett avtal mellan ämbetsverket och ministeriet om de operativa målen för det kommande året inom ramen för de beviljade anslagen.
2017, 2016, 2015

Budgeter som fastställts av riksdagen
Budgeter och anslag som fastställts av riksdagen på riksdagens webbplats.

Uppföljningsinformation

Bokslut
Räkenskapsverkets bokslut omfattar verksamhetsberättelsen, bokslutskalkyler och bilagor.
2016, 2015, 2014

Ministeriets ställningstagande till ämbetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse
2016, 2015, 2014, 2013

Personalbokslut
2016, 2015, 2014, 2013

Övriga planerings- och uppföljningsdokument

Även följande dokument upprättas under planerings- och uppföljningsprocessen. De är till naturen mer lika ämbetsverkets egna förslag och planer, inte slutliga dokument som godkänts av ministeriet. Bland dessa finns även Statens revisionsverks inspektionsrapporter samt bedömningar och utredningar som ämbetsverket upprättat och låtit göra.

Planer

Strategiska planer
Riksarkivets strategi 2020

Ämbetsverkets verksamhets- och ekonomiplan
I verksamhets- och ekonomiplanen (VEP) presenteras prioriteterna och de ekonomiska uppgifterna för ämbetsverkets verksamhet under den fyråriga VEP-perioden. VEP är ämbetsverkets egen beräkning och dess innehåll fastställs inte vid ministeriet.
2018–2021, 2017–2020, 2016–2019, 2015–2018, 2014–2017

Ämbetsverkets budgetförslag till ministeriet för år
Budgetförslaget och tilläggsbudgetförslagen är ämbetsverkets egna förslag, och deras innehåll motsvarar nödvändigtvis inte det innehåll som tar form under den vidare beredningen i regeringens budgetförslag och budgeten som fastställs av riksdagen.
2018, 2015, 2014

Bedömningar och utredningar

Statens revisionsverks inspektionsrapporter på SRV:s webbplats

Rapport av internationell bedömningsgrupp över arkivverket (2006)