Nationell databas över krigsfångar

Minnesföreningen för krigsdöda, Aalto-universitetet och Riksarkivet kommer i samarbete att ta fram en nationell databas över krigsfångar. Inom det nationella projektet om krigsfångar tar man med hjälp av ny teknik fram en omfattande databas över finländska krigsfångar. Databasen är avsedd för forskare, allmänheten och för krigsfångarnas anhöriga.

I krigen under åren 1939–1945 blev cirka 4 500 finländska soldater krigsfångar. Av dessa dog drygt 1 400 i fångenskap. Uppgifterna om antalet fångar är motstridiga, och något exakt antal finns fortfarande inte tillgängligt trots att det har gått 70 år sedan krigen upphörde.

Projektet är ett nationellt forskningsprojekt av stor betydelse för samhället. Det kompletterar historieforskningen och tar fram en databas som innehåller ny information om finländska krigsfångar. Databasen som planeras och byggs upp i projektet kommer att innehålla data som nu publiceras för första gången och som inte tidigare varit tillgängliga för forskning.

Databasen lanseras under Finlands jubileumsår

För det praktiska projektgenomförandet ansvarar Minnesföreningen för krigsdöda. Riksarkivet tillhandahåller det arkivmaterial om krigsfångar som det har anskaffat och förvarar, samt nödvändiga arbetsrum för projektet. Institutionen för semantisk informationsbehandling vid Aalto-universitetet producerar i sin tur plattformen för projektets databas. En databasutvecklare som utses av institutionen deltar i definitionen av informationsinnehållet i databasen och dess funktioner, och utvecklar databasen i enlighet med Riksarkivets IT-arkitektur. Riksarkivet ansvarar för underhåll av databasen och kompletterande av datainnehållet när forskningsprojektet har genomförts.

Projektet pågår under 2016–2017. Databasen läggs ut på Riksarkivets webbplats och öppnas för användare under jubileumsåret för Finlands självständighet 2017. Det offentliga datainnehållet i databasen publiceras om öppna data. På grund av dataskyddet kommer en del av datainnehållet att omfattas av användningsbegränsningar.

Projektet har två anställda, projektforskare Reijo Nikkilä och forskningsbiträdet Tiia Moilanen. För digitaliseringen av forskningsmaterialet anställdes i augusti 2016 dessutom en forskningsassistent.

Riksarkivets kontaktperson och projektkoordinator för projektets sakinnehåll är utvecklingschef Dmitri Frolov. Han svarar också för kontakten med före detta Sovjetunionens arkiv. Projektet leds av en styrgrupp, vars ordförande är arkivverkets generaldirektör Jussi Nuorteva. Styrgruppens medlemmar består av forskningsdirektör Päivi Happonen och tidigare nämnda Dmitri Frolov från Riksarkivet, projektchef och ordförande Pertti Suominen från Minnesföreningen för krigsdöda och styrelsemedlem Pekka Pitkänen. Utöver dem har man till gruppen bjudit in professor Eero Hyvönen från Aalto-universitetet och professor Ohto Manninen som företräder historieforskningen.

Projektet finansieras helt med externa medel. Hittills har understöd som i huvudsak behövts för att anställa personal och bedriva arkivforskning i Ryssland beviljats av Jenny och Antti Wihuris fond, Kaatuneiden Muistosäätiö, Understödsstiftelsen för landsförsvaret och Sotavahinkosäätiö. Med dessa bidrag täcks kostnaderna för 2016.

Man hoppas hitta nya finansiärer och samarbetspartner, då man börjar söka finansiering för arbetet under år 2017.

Berättelser och uppgifter om krigsfångar eftersöks

Projektets forskningsmaterial är inte begränsat till enbart befintligt material från arkiven, utan man hoppas att privatpersoner och sammanslutningar lämnar in till projektet uppgifter om krigsfångar från våra senaste krig. Alla memoarer, historier och berättelser som beskriver de finländska krigsfångarnas skeden är mycket välkomna.

För närvarande kan man inte svara på frågor angående enskilda krigsfångar. Detaljerna kring många krigsfångar börjar ta form först när man gått igenom hela det omfattande arkiv- och forskningsmaterialet.

Kontakt:

  • Reijo Nikkilä, projektforskare, fornamn.efternamn@gmail.com, tfn 0400 443 421
  • info@sotavainajat.net eller Minnesföreningen för krigsdöda r.f., PB 600, 00521 Helsingfors

Mer information:

  • Pertti Suominen, ordförande för Minnesföreningen för krigsdöda r.f., fornamn.efternamn@sotavainajat.net, tfn 050 355 7222
  • Päivi Happonen, forskningschef, Riksarkivet, fornamn.efternamn@arkisto.fi, tfn  050 468 8762