Prislista

Jaa

OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

  euro
1. Intyg 25.00
2. Styrkt kopia, framställd genom kopiering 18,00
första sidan 3,00
för varje påföljande sida  
3. Styrkt kopia, utdrag eller transumt som skrivs ut på nytt  
per sida 32,00
För andra än finsk- och svenskspråkiga handlingar debiteras dubbel avgift.  
4. Uppgifter om personer och familjeförhållanden ur handling som ingår i befolkningsdatasystemet / släktutredning  
uppgifter gällande en person, makan/maken, föräldrarna och barnen 18,00
samt för varje generation utöver dem 9,00
enskild uppgift som gäller en person 9,00
5. Beslut som ges med stöd av personuppgiftslagen  
Tillståndsbeslut 175,00
6. Övriga avgifter  
Faktureringsavgift per faktura 5,00
Postens avgifter för tilläggstjänster, såsom postförskott, debiteras kunden.  

MER INFORMATION

Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1281/2016.

Leveranstiden i punkterna 1 och 3–4 är högts tre veckor (23.1 § i förvaltningslagen, 434/2003).

Leveranstiden i punkt 2 är högst två veckor vid en vanlig begäran om uppgifter och högts en månad vid en begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 621/1999).

För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt.

Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Fjärrlån euro
1. Mikrofilmer  
Per lånat parti inom Finland 18,00
    Ett parti kan innehålla högst 5 mikrofilmrullar eller 500 mikrofilmkort  
Per lånat parti som innehåller både mikrofilmrullar och mikrofilmkort (högst 5 respektive 500) 28,00
Per lånat parti till andra länder än Finland (högst 4 rullar eller 300 kort per försändelse) 28,00
2. Handlingar per post (höljen, band, akter)  
    Ett parti förpackas i ett paket på högst 15 kg  
Per paket (högst 15 kg), en riktning 20,00
Per paket (högst 15 kg), två riktningar 30,00
3. Handlingar som fraktförsändelser  
Transportföretaget debiterar kunden för frakten.  
4. Övriga avgifter  
Expeditionsavgift per fakturerat parti 11,50

MER INFORMATION

Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1281/2016.

Leveranstiden för fjärrlån är högst 1 månad med undantag i fall av kö.

För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt.

Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

PRESTATIONER SOM GES UTIFRÅN LAGEN OM OFFENTLIGHET I MYNDIGHETERNAS VERKSAMHET

Kopieringstjänst  
Vanliga kopior euro
1. Papperskopia eller fil av handling i utskriftsformat A4–A3  
A4 0,65/sida
A3 1,30/sida
Inbunden handling/sida 1,30/sida
2. Papperskopia eller fil av inbunden karta, ritning eller fotografi utskriftsformat A4–A3, originalets format högst A2  
A4 3,00/sida
A3 5,00/sida
Större format (om verksamhetsstället har den utrustning som krävs) 10,00/sida
3. Papperskopia av mikrofilm  
Utskriftsformat A4 1,00/sida
Utskriftsformat A3 2,00/sida
4. Papperskopia eller fil av material som omfattas av användnings- och visningsbegränsningar i digitalarkivet  
Utskriftsformat A4 1,00/sida
Kopior som kräver särskilda åtgärder  
5. Sökavgift[1]  
- Den första halvtimmen är avgiftsfri  
- för varje påbörjad halvtimme därefter 20,00
Sökavgiften debiteras även om handlingen inte kan hittas.  
6. Övriga avgifter  
Expeditionsavgift per faktura, debiteras för varje separat leverans 11,50
Tilläggsavgift för postförskott 4,30
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 6,50

[1] Sökavgiften täcker de kostnader som sökning av information och/eller avlägsnande av konfidentiella avsnitt ger upphov till. Sökavgiften debiteras utöver kopieringsavgiften.

MER INFORMATION

Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1281/2016.

Leveranstiden är högt en månad för vanliga kopior och högst två månader för kopior som kräver särskilda åtgärder (21 b § i arkivlagen, 831/1994). Om begäran om uppgifter hänför sig till ett ärende som är anhängigt hos en annan myndighet eller gäller en fysisk eller juridisk persons rätt, är leveranstiden högst två veckor eller en månad (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet).

För prestationer som ges med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet debiteras ingen mervärdesskatt.

Om den betalningsskyldige anser att det har skett ett fel vid fastställande av avgiften enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan denne begära en omprövning av beslutet om avgiften hos den myndighet som fastställt avgiften inom sex månader från fastställandet av avgiften. Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen genom att anföra besvär hos en behörig förvaltningsdomstol enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER

Priserna har angetts både exklusive och inklusive skatt (moms 24 %).

Tilläggs- och specialtjänster i kopieringstjänsten euro (moms 0 %)/ euro (moms 24 %)
1. Digitalisering på lagringsmedium, hög kvalitet, originalets format högst A0 (leverans endast Fredsgatan 17, Helsingfors)  
Digitalisering (1 sida eller motsvarande) 18,55/23,00 per fil
Digitalisering som timarbete 40,00/ 49,60 per timme
För lagringsmedierna debiteras separat (se bilaga).  
2. Kopiering (självbetjäning)  
Utskrift av mikrofilm, A4 0,44/ 0,55 per avbildning
Skanning av inbundet material (Fredsgatan 17, Helsingfors) 0,81/ 1,00 per avbildning
3. Övervakningsavgift för kopieringstjänst 35,00/43,40 per timme/person
Vid användning av kopieringstjänst utanför arkivet  
4. Övriga avgifter  
Expeditionsavgift, tillkommer på alla prestationer som faktureras 11,50/14,26 per fakturerat parti
Tilläggsavgift för postförskott 4,30/ -
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 6,50/ -
Obs. Moms debiteras inte för postförskott och rekommendation (Postis prislista fr.o.m. 1.1.2017)  

MER INFORMATION

Priserna för kopieringstjänsten baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1281/2016.

Leveranstiden för beställda företagsekonomiska kopior är högst två månader (21 b § i arkivlagen).

Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten.

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER

Priserna har angetts exklusive och inklusive skatt (moms 24 %).

Vid fakturering av alla företagsekonomiska prestationer tillkommer expeditionsavgift 11,50/14,26 per fakturerat parti.

Övriga prestationer euro
1. Utredningar av forskningskaraktär  
För varje påbörjad halvtimme 24,19/ 30,00
2. Utbildningsservice  
De kursspecifika priserna anges i Riksarkivets utbildningsprogram som publiceras årligen på Riksarkivets webbplats. För annulleringar som inte har meddelats senast en vecka före kursens början debiteras 50 % av kursavgiften.
Om förhinder att delta inte meddelats senast en vecka i förväg eller utan godtagbar orsak, debiteras hela kursavgiften.
 
Anpassad utbildning 1 300,00/1 612,00 per dag
Föreläsningstimme 180,00/223,20 per timme
Kostnader för resor debiteras separat.
Anpassad utbildning avtalas alltid skriftligen.
 
3. Konsulttjänster  
Konsultation, per påbörjad timme 70,00/86,80 per timme
Krävande konsultation 121,00/150,04 per timme
Kostnader för resor debiteras separat.
Konsultation avtalas alltid skriftligen.
 
4. Avgiftsbelagda tjänster inom materialhantering  
Avtalas alltid skriftligen.  
Ordnande, beskrivning och digitalisering av material  
Projektledning 121,00/150,04 per timme
Planering och styrning av materialöverföring (projekt) 70,00/86,80 per timme
Styrning av projektarbete 50,00/62,00 per timme
Ordnande och beskrivning av material 35,00/43,40 per timme
Digitalisering av material 40,00/49,60 per timme
Beredning av digitalisering 35,00/43,40 per timme
Övervakning av materialöverföring (avgiftsbelagd förvaring) 35,00/43,40 per timme/person
Kostnader för material, utrustning, gallring, transport och dylikt debiteras separat (se bilaga).  
Avgiftsbelagd förvaring av material:  
För nya avtal:  
Riksarkivet, Helsingfors €/hm/månad
- Huvudbyggnaden på Fredsgatan 1,65/2,05
- Filialen på Regeringsgatan 1,65/2,05
- Filialen på Broberget 1,50/1,86
- Filialen i Sörnäs 1,20/1,49
Övriga verksamhetsställen 1,65/2,05
Säkerhetsarkivet för mikrofilm  
Hantering av mikrofilm i säkerhetsarkivet 35,00/43,40 per timme
Materialkostnader debiteras separat.  
Tjänstelån av handlingar  
För varje påbörjad halvtimme 20,00/24,80
Postavgifter som vid fjärrlån:  
Expeditionsavgifter vid lån av mikrofilmer eller handlingar per post  
Ett parti förpackas i ett paket på högst 15 kg.  
Per paket (högst 15 kg), en riktning 20,00
Per paket (högst 15 kg), två riktningar 30,00
Transportföretaget debiterar kunden för frakten.  
5. Leverans av material som förvaras mot avgift i forskarsalarna  
Avgift per leverans 11,00/ 13,64
Faktureringen grundar sig på ingångna avtal.  
6. Användning av lokaliteter  
Föreläsningssal, möteslokaler eller kafé:  
Riksarkivet, Helsingfors – Fredsgatan och Brobergskajen 282,26/350,00 per dag
Riksarkivet, Helsingfors – Fredsgatan och Brobergskajen 141,13/175,00 per halv dag
Övriga filialer 120,97/150,00 per dag
-minimiavgift 60,54/80,00
Serveringar och transporter enligt avtal  
Riksarkivet, Helsingfors – Brobergskajen 48,39/60,00 per gång
7. Visningar för grupper  
Normala visningar utan avgift.  
Specialvisningar 64,52/80,00 per timme
(visningar som sker utanför arkivets öppettider eller med specialinnehåll)  
8. Publikationer  
Priserna anges i en separat förteckning över arkivverkets publikationer till salu.  
9. Övervakningsavgifter  
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter 35,00/43,40 per timme/person
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter efter kl. 16.00 52,50/65,10 per timme/person
Expeditionsavgift, tillkommer på alla prestationer som faktureras 11,50/ 14,26 per fakturerat parti
Tilläggsavgift för postförskott 4,30/-
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 6,50/-
Obs. Moms debiteras inte för postförskott och rekommendation (Postis prislista fr.o.m. 1.1.2017)  

MER INFORMATION

Priserna baserar sig på Undervisnings- och kultur­­ministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1281/2016.

Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten.

Anvisningar om ändringssökande

BILAGA TILL PRISLISTA 1.1.2017

PRISLISTA FÖR TILLBEHÖR OCH SÄRSKILD SERVICE INOM DEN AVGIFTSBELAGDA SERVICEVERKSAMHETEN FR.O.M. 1.1.2017

De tillbehör som säljs och hyrorna för utrustning hänför sig till produktionen av övriga prestationer inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten. Betalningsgrunden är företagsekonomisk.

  € (moms 0 %/moms 24 %)
1. USB-minne 4,05/5,02
2. DVD-skiva med fodral 2.10/2,60
3. Höljen  
- A4 2,5 -8 cm 2.00/2,48
- A4 10 cm 2,20/2,73
- A4 12 cm 3,00/3,72
- Folie 2,5-6 cm 2,20/2,73
- Folie 8-10 cm 2,50/3,10
- Folie 12 cm 4,50/5,58
- Folie 15 cm 7,50/9,30
- Specialformat enligt leverantörens prislista  
4. Arkivlådor (horisontella)  
- A4 och folie 2,00/2,48
- Specialformat enligt leverantörens prislista  
5. Skyddspapper  
- A4 vikt 200/bunt 30,00/37,20
- Folie vikt 200/bunt 35,00/43,40
- A4 ovikt 250/bunt 50,00/62,00
- Folie ovikt 250/bunt 55,00/68,20
6. Avgifter för användning av utrustning i samband med digitalisering enligt avtal  
- Dokumentiskanner 750,00/930,00/mån.
- Bokskanner 900,00/1160,00/mån.
7. Förstöring och transport av material faktureras enligt tjänsteleverantörens faktura.  

Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning nr 1281/2016.