Prislista

Jaa

OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

  euro
1. Intyg 30,00
Intyg som upprättats utifrån handlingar, t.ex. släktutredning, informationsinnehållet fastställs utifrån användningssyftet  
2. Styrkta kopior  
1 sida 20,00
för varje påföljande sida 3,00
3. Styrkt kopia, utdrag eller transumt som skrivs ut på nytt  
Per sida 32,00
För andra än finsk- och svenskspråkiga handlingar debiteras dubbel avgift.  
4. Beslut som ges med stöd av personuppgiftslagen  
Tillståndsbeslut 175,00
5. Övriga avgifter  
Faktureringsavgift per faktura 5,00
Postens avgifter för tilläggstjänster, såsom postförskott, debiteras kunden.  

MER INFORMATION

Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr  1017/2017.

Leveranstiden i punkterna 1 och 3 är högst tre veckor (23.1 § i förvaltningslagen, 434/2003). Leveranstiden i punkt 2 är högst två veckor vid en vanlig begäran om uppgifter och högst en månad vid en begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 621/1999).

För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt. Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

 

 

OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER  

Fjärrlån euro
1. Mikrofilmer  
Per lånat parti inom Finland (Ett parti kan innehålla högst 5 mikrofilmrullar eller 500 mikrofilmkort) 18,00
Per lånat parti som innehåller både mikrofilmrullar och mikrofilmkort (högst 5 respektive 500) 28,00
Per lånat parti till andra länder än Finland (högst 4 rullar eller 300 kort per försändelse) 28,00
2. Handlingar per post (höljen, band, akter)   
Ett parti förpackas i ett paket på högst 15 kg  
Per paket (högst 15 kg), en riktning 20,00
Per paket (högst 15 kg), två riktningar 30,00
3. Handlingar som fraktförsändelser  
Transportföretaget debiterar kunden för frakten.  
4. Övriga avgifter  
Expeditionsavgift per fakturerat parti 11,50

MER INFORMATION                                                                                                                                    

Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1017/2017.

Leveranstiden för fjärrlån är högst 1 månad med undantag i fall av kö.  

För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt.

Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

 

 

PRESTATIONER SOM GES UTIFRÅN LAGEN OM OFFENTLIGHET I MYNDIGHETERNAS VERKSAMHET

Kopieringstjänst

Vanliga kopior euro
1. Papperskopia eller fil av handling i utskriftsformat A4–A3  
A4 0,65/sida
A3 1,30/sida
Inbunden handling/sida 1,30/sida
2. Papperskopia eller fil av inbunden karta, ritning eller fotografi utskriftsformat A4–A3, originalets format högst A2   
A4 3,00/sida
A3 5,00/sida
Större format (om verksamhetsstället har den utrustning som krävs)       10,00/sida
3. Papperskopia av mikrofilm  
Utskriftsformat A4 1,00/sida
Utskriftsformat A3 2,00/sida
4. Papperskopia eller fil av material som omfattas av användnings- och visningsbegränsningar i digitalarkivet  
Utskriftsformat A4 1,00/sida
Kopior som kräver särskilda åtgärder  
5. Sökavgift (Sökavgiften täcker de kostnader som sökning av information och/eller avlägsnande av konfidentiella avsnitt ger upphov till. Sökavgiften debiteras utöver kopieringsavgiften.)  
- Den första halvtimmen är avgiftsfri  
- för varje påbörjad halvtimme därefter 20,00
Sökavgiften debiteras även om handlingen inte kan hittas.  
6. Övriga avgifter  
Expeditionsavgift per faktura, debiteras för varje separat leverans 11,50
Tilläggsavgift för postförskott 4,30
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 6,50

MER INFORMATION

Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1017/2017.

Leveranstiden är högst en månad för vanliga kopior och högst två månader för kopior som kräver särskilda åtgärder (21 b § i arkivlagen, 831/1994, 1146/2016). Om begäran om uppgifter hänför sig till ett ärende som är anhängigt hos en annan myndighet eller gäller en fysisk eller juridisk persons rätt, är leveranstiden högst två veckor eller en månad (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet). För prestationer som ges med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet debiteras ingen mervärdesskatt. Om den betalningsskyldige anser att det har skett ett fel vid fastställande av avgiften enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan denne begära en omprövning av beslutet om avgiften hos den myndighet som fastställt avgiften inom sex månader från fastställandet av avgiften. Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen genom att anföra besvär hos en behörig förvaltningsdomstol enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

 

 

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER

Priserna har angetts exklusive och inklusive skatt (moms 24 %).

Tilläggs- och specialtjänster i kopieringstjänsten                                                                     euro (moms 0 %) / euro (moms 24 %)
1.  Digitalisering på lagringsmedium, hög kvalitet, originalets format högst A0  
(leverans endast Fredsgatan 17, Helsingfors)  
Digitalisering (1 sida eller motsvarande)                                                                  18,55/23,00 per fil
Digitalisering som timarbete                                                                                        40,00/49,60 per timme
För lagringsmedierna debiteras separat (se bilaga).  
2. Kopiering (självbetjäning)                                                      
Utskrift av mikrofilm, A4                                                                                0,44/ 0,55 per avbildning
Skanning av inbundet material (Fredsgatan 17, Helsingfors)                            0,81/ 1,00 per avbildning
3. Övervakningsavgift för kopieringstjänst                                                                                                        35,00/43,40 per timme/person
Vid användning av kopieringstjänst utanför arkivet  
4. Övriga avgifter  
Expeditionsavgift, tillkommer på alla prestationer som faktureras     11,50/ 14,26 per fakturerat parti
Tilläggsavgift för postförskott                                                                                                   4,30/ -
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse                                                                                           6,50/ -
Obs! Moms debiteras inte för postförskott och registrering enligt Postens gällande prislista.  

MER INFORMATION

Kopieringstjänstens priser baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1017/2017.

Leveranstiden för beställda företagsekonomiska kopior är högst två månader (21 b § i arkivlagen).  

Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten.

 

 

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER                                     

Priserna har angetts exklusive och inklusive skatt (moms 24 %).

Vid fakturering av alla företagsekonomiska prestationer tillkommer expeditionsavgift 11,50/14,26 per fakturerat parti.

Övriga prestationer euro
1.  Utredningar av forskningskaraktär             
För varje påbörjad halvtimme                                                                                     24,19/30,00
2. Utbildningsservice  
De kursspecifika priserna anges i Riksarkivets utbildningsprogram som publiceras årligen på arkivverkets webbplats. För annulleringar som inte har meddelats senast en vecka före kursens början debiteras 50 % av kursavgiften. Om förhinder att delta inte meddelats senast en vecka i förväg eller utan godtagbar orsak, debiteras den fullständiga kursavgiften.   
Anpassad utbildning                                                                                                       1350,00/1674,00 per dag
Föreläsningstimme                                                                                                           190,00/235,60 per timme
Kostnader för resor debiteras separat.  
Anpassad utbildning avtalas alltid skriftligen.  
3. Konsulttjänster  
Konsultation, per påbörjad timme                                                                               70,00/86,80 per timme
Krävande konsultation                                                                                                    121,00/150,04 per timme
Resekostnader debiteras separat.  
Konsultation avtalas alltid skriftligen.  
4. Avgiftsbelagda tjänster inom materialhantering  
Avtalas alltid skriftligen.  
Ordnande, beskrivning och digitalisering av material  
Projektledning                                                                                                                  121,00/150,04 per timme
Planering och styrning av materialöverföring (projekt)                                      70,00/86,80 per timme
Styrning av projektarbete                                                                                               50,00/62,00 per timme
Ordnande och beskrivning av material                                                                      35,00/43,40 per timme
Digitalisering av material                                                                                                 40,00/49,60 per timme
Beredning av digitalisering                                                                                             35,00/43,40 per timme
Övervakning av materialöverföring (avgiftsbelagd förvaring)                         35,00/43,40 per timme/person
Kostnader för material, utrustning, gallring, transport och dylikt debiteras separat (se bilaga).  
Avgiftsbelagd förvaring av material:  
För nya avtal:  
Riksarkivet, Helsingfors                                                                                                 €/hm/månad
- Huvudbyggnaden på Fredsgatan                                                               1,65/2,05
- Filialen på Regeringsgatan                                               1,65/2,05
- Filialen på Broberget                                                                                       1,50/1,86
Övriga filialer                                                                                          1,65/2,05
Säkerhetsarkivet för mikrofilm  
Hantering av mikrofilm i säkerhetsarkivet 35,00/43,40 per timme
Materialkostnader debiteras separat.  
5. Tjänstelån av handlingar  
Handläggningsavgift för tjänstelån 35,00/43,40 per timme
för varje påbörjad halvtimme                                                                                         20,00/24,80
Expeditionsavgifter vid lån av mikrofilmer eller handlingar per post  
Per paket (högst 15 kg), en riktning                                                                                                                                        20,00
För större leveranser fakturerar transportföretaget fraktkostnaderna kunden direkt.  
6. Leverans av material som förvaras mot avgift i forskarsalarna  
Avgift per leverans                                                                             11,00/13,64
Faktureringen grundar sig på ingångna avtal.  
7. Användning av lokaliteter  
Föreläsningssal, möteslokaler eller kafé:  
Riksarkivet, Helsingfors – Fredsgatan 350,00 / 433,00 per dag
Riksarkivet, Helsingfors – Fredsgatan 175,00 / 217,00 per halv dag
Övriga filialer                                                                                         150,00 / 186,00 per dag
- minimiavgift                                                                                                                        80,00 / 99,20
8. Visningar för grupper  
Normala visningar utan avgift.  
Specialvisningar (visningar som sker utanför arkivets öppettider eller med specialinnehåll)                                                          64,52/80,00 per timme
9. Publikationer  
Priserna anges i en separat förteckning över Riksarkivets publikationer till salu.  
I priserna läggs till expeditionsavgift vid fakturering och postavgifter vid postning  
10. Övervakningsavgifter  
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter                      35,00/43,40 per timme/person
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter efter kl. 16.00                      52,50/65,10 per timme/person
Expeditionsavgift, tillkommer på alla prestationer som faktureras     11,50/ 14,26 per fakturerat parti
Tilläggsavgift för postförskott                                                                          4,30/-
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse                                                                                           6,50/ -
Obs! Moms debiteras inte för postförskott och registrering enligt Postens gällande prislista.  

MER INFORMATION

Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1017/2017.

Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten.

(Linkki valitusosoitukseen – muutoksenhakuun – lomake)

 

 

BILAGA TILL PRISLISTA 1.1.2018

PRISLISTA FÖR TILLBEHÖR OCH SÄRSKILD SERVICE INOM DEN AVGIFTSBELAGDA SERVICEVERKSAMHETEN FR.O.M. 1.1.2018

De tillbehör som säljs och hyrorna för utrustning hänför sig till produktionen av övriga prestationer inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten. Betalningsgrunden är företagsekonomisk.

  € (moms 0 %/moms 24 %)
1. USB-minne                                        4,05/5,02
2. DVD-skiva med fodral                   2,10/2,60
3. Höljen  
- A4 2,5–8 cm                               2,00/2,48
- A4 10 cm                                     2,30/2,85
- A4 12 cm                                     3,20/3,97
- Folie 2,5–6 cm                          2,20/2,73
- Folie 8-10 cm                             2,60/3,22
- Folie 12 cm                                 4,50/5,58
- Folie 15 cm                                 7,50/9,30
- Specialformat enligt leverantörens prislista  
4. Arkivlådor (horisontella)  
- A4 och folie                              2,00/2,48
- Specialformat enligt leverantörens prislista  
5. Skyddspapper  
- A4 vikt 200/bunt                      30,00/37,20
- Folie vikt 200/bunt         35,00/43,40
- A4 ovikt 250/bunt                  50,00/62,00
- A4 ovikt 250/bunt                   57,00/70,68
6. Avgifter för användning av utrustning vid avtalsbaserad digitalisering  
- Dokumentskanner                 750,00/930,00/mån.
- Bokskanner                               900,00/1 160,00/mån.
7. Förstöring och transport av material faktureras enligt tjänsteleverantörens faktura.  
8. Kostnader för förvaringsutrustning vid överlåtelse av privata arkiv 35,-/hm

Priserna baserar sig på UKM:s förordning nr 1017/2017.