Hoppa till huvudinnehållet

Prislista

OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER - INTYG

 Intyg

Euro

1. Intyg

(Intyg som upprättats utifårn handlingar, t. ex. släktutredning, informationsineehållet fastställs utifrån användninssyftet)

30,00

2. Styrkta kopior

 
1 sida 20,00
för varje påföljande sida 3,00

3. Styrkt kopia, utdrag eller transumt som skrivs ut på nytt

 
Per sida 32,00
För andra än finsk- och svenskspråkiga handlingar debiteras dubbel avgift.  

4. Beslut som ges med stöd av personuppgiftslagen

 
Tillståndsbeslut 175,00

5. Övriga avgifter

 
Faktureringsavgift per faktura 5,00
Postens avgifter för tilläggstjänster, såsom postförskott, debiteras kunden.  

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr  1017/2017.
 • Leveranstiden i punkterna 1 och 3 är högst tre veckor (23.1 § i förvaltningslagen, 434/2003). Leveranstiden i punkt 2 är högst två veckor vid en vanlig begäran om uppgifter och högst en månad vid en begäran om uppgifter som kräver särskilda åtgärder (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, 621/1999).
 • För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt. Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

 

OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER  - FJÄRRLÅN

Fjärrlån

Euro

1. Mikrofilmer

 
Per lånat parti inom Finland (Ett parti kan innehålla högst 5 mikrofilmrullar eller 500 mikrofilmkort) 18,00
Per lånat parti som innehåller både mikrofilmrullar och mikrofilmkort (högst 5 respektive 500) 28,00
Per lånat parti till andra länder än Finland (högst 4 rullar eller 300 kort per försändelse) 28,00

2. Handlingar per post (höljen, band, akter) 

 
Ett parti förpackas i ett paket på högst 15 kg  
Per paket (högst 15 kg), en riktning 20,00
Per paket (högst 15 kg), två riktningar 30,00

3. Handlingar som fraktförsändelser

 
Transportföretaget debiterar kunden för frakten.  

4. Övriga avgifter

 
Expeditionsavgift per fakturerat parti 11,50

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1017/2017.
 • Leveranstiden för fjärrlån är högst 1 månad med undantag i fall av kö.  
 • För offentligrättsliga prestationer debiteras ingen mervärdesskatt.
 • Man har rätt att begära omprövning av beslutet gällande avgiften för en offentligrättslig prestation inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen.

 

PRESTATIONER SOM GES UTIFRÅN LAGEN OM OFFENTLIGHET I MYNDIGHETERNAS VERKSAMHET

Kopieringstjänst

Euro

Vanliga kopior

 

1. Papperskopia eller fil av handling i utskriftsformat A4–A3

 
A4 0,65/sida
A3 1,30/sida
Inbunden handling/sida 1,30/sida

2. Papperskopia eller fil av inbunden karta, ritning eller fotografi utskriftsformat A4–A3, originalets format högst A2 

 
A4 3,00/sida
A3 5,00/sida
Större format (om verksamhetsstället har den utrustning som krävs)       10,00/sida

3. Papperskopia av mikrofilm

 
Utskriftsformat A4 1,00/sida
Utskriftsformat A3 2,00/sida

4. Papperskopia eller fil av material som omfattas av användnings- och visningsbegränsningar i digitalarkivet

 
Utskriftsformat A4 1,00/sida

Kopior som kräver särskilda åtgärder

 

5. Sökavgift

(Sökavgiften täcker de kostnader som sökning av information och/eller avlägsnande av konfidentiella avsnitt ger upphov till. Sökavgiften debiteras utöver kopieringsavgiften.)

 
Den första halvtimmen är avgiftsfri  
för varje påbörjad halvtimme därefter 20,00
Sökavgiften debiteras även om handlingen inte kan hittas  

6. Övriga avgifter

 
Expeditionsavgift per faktura, debiteras för varje separat leverans 11,50
Tilläggsavgift för postförskott 4,30
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 6,50

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1017/2017.
 • Leveranstiden är högst en månad för vanliga kopior och högst två månader för kopior som kräver särskilda åtgärder (21 b § i arkivlagen, 831/1994, 1146/2016). Om begäran om uppgifter hänför sig till ett ärende som är anhängigt hos en annan myndighet eller gäller en fysisk eller juridisk persons rätt, är leveranstiden högst två veckor eller en månad (14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet). För prestationer som ges med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet debiteras ingen mervärdesskatt. Om den betalningsskyldige anser att det har skett ett fel vid fastställande av avgiften enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) kan denne begära en omprövning av beslutet om avgiften hos den myndighet som fastställt avgiften inom sex månader från fastställandet av avgiften. Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen genom att anföra besvär hos en behörig förvaltningsdomstol enligt 12 § i förvaltningsprocesslagen. Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får inte sökas genom besvär.

 

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER - TILLÄGGS- OCH SPECIALTJÄNSTER I KOPIERINGSTJÄNSTEN

Tilläggs- och specialtjänster i kopieringstjänsten     

Euro (moms 0 %)

Euro (moms 24 %)

1.  Digitalisering på lagringsmedium,

hög kvalitet, originalets format högst A0 (leverans endast Fredsgatan 17, Helsingfors)

   
Digitalisering (1 sida eller motsvarande)      18,55 per fil 23,00 per fil
Digitalisering som timarbete 40,00 per timme 49,60 per timme
För lagringsmedierna debiteras separat (se bilaga).    

2. Kopiering (självbetjäning)

   
Utskrift av mikrofilm, A4   0,44 avbildning 0,55 per avbildning
Skanning av inbundet material (Fredsgatan 17, Helsingfors) 0,81 per avbildning 1,00 per avbildning

3. Övervakningsavgift för kopieringstjänst

(Vid användning av kopieringstjänst utanför arkivet) 

35,00 timme/person 43,40 per timme/person

4. Övriga avgifter

   
Expeditionsavgift, tillkommer på alla prestationer som faktureras     11,50 per fakturerat parti 14,26 per fakturerat parti
Tilläggsavgift för postförskott 4,30/ -  
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 6,50/ -  
Obs! Moms debiteras inte för postförskott och registrering enligt Postens gällande prislista.    

MER INFORMATION

 • Kopieringstjänstens priser baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1017/2017.
 • Leveranstiden för beställda företagsekonomiska kopior är högst två månader (21 b § i arkivlagen).  
 • Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten

  

FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER - OVRIGA PRESTATIONER

Övriga prestationer

Euro (moms 0 %)

Euro (moms 24 %)

Expeditionsavgift, tillkommer på alla prestationer som faktureras  11,50 per fakturerat parti 14,26 per fakturerat parti

1.  Utredningar av forskningskaraktär

   
För varje påbörjad halvtimme 24,19 30,00

2. Utbildningsservice

   
De kursspecifika priserna anges i Riksarkivets utbildningsprogram som publiceras årligen på arkivverkets webbplats. För annulleringar som inte har meddelats senast en vecka före kursens början debiteras 50 % av kursavgiften. Om förhinder att delta inte meddelats senast en vecka i förväg eller utan godtagbar orsak, debiteras den fullständiga kursavgiften.     
Anpassad utbildning 1350,00 per dag 1674,00 per dag
Föreläsningstimme 190,00 per timme 235,60 per timme
Kostnader för resor debiteras separat.    
Anpassad utbildning avtalas alltid skriftligen.    

3. Konsulttjänster

   
Konsultation, per påbörjad timme 70,00 per timme 86,80 per timme
Krävande konsultation 121,00 per timme 150,04 per timme
Resekostnader debiteras separat.    
Konsultation avtalas alltid skriftligen.    

4. Avgiftsbelagda tjänster inom materialhantering

   
Avtalas alltid skriftligen.    
Ordnande, beskrivning och digitalisering av material
   
Projektledning   121,00 per timme 150,04 per timme
Planering och styrning av materialöverföring (projekt) 70,00 per timme 86,80 per timme
Styrning av projektarbete 50,00 per timme 62,00 per timme
Ordnande och beskrivning av material 35,00 per timme 43,40 per timme
Digitalisering av material 40,00 per timme 49,60 per timme
Beredning av digitalisering 35,00 per timme 43,40 per timme
Övervakning av materialöverföring (avgiftsbelagd förvaring) 35,00 per timme/person 43,40 per timme/person
Kostnader för material, utrustning, gallring, transport och dylikt debiteras separat (se bilaga).    
Avgiftsbelagd förvaring av material:
   
För nya avtal: hm/månad  
Riksarkivet, Helsingfors 1,65 hm/månad / 2,05 hm/månad
-Huvudbyggnaden på Fredsgatan 1,65 hm/månad/ 2,05 hm/månad
- Filialen på Regeringsgatan 1,65 hm/månad / 2,05hm/månad
- Filialen på Broberget 1,50 hm/månad/ 1,86hm/månad
- Övriga filialer 1,65 hm/månad/ 2,05 hm/månad
Säkerhetsarkivet för mikrofilm
   
Hantering av mikrofilm i säkerhetsarkivet 35,00 per timme 43,40 per timme
Materialkostnader debiteras separat.    

5. Tjänstelån av handlingar

   
Handläggningsavgift för tjänstelån 35,00 per timme 43,40 per timme
för varje påbörjad halvtimme 20,00 24,80
Expeditionsavgifter vid lån av mikrofilmer eller handlingar per post    
per paket (högst 15 kg), en riktning 20,00  
För större leveranser fakturerar transportföretaget fraktkostnaderna kunden direkt.    

6. Leverans av material som förvaras mot avgift i forskarsalarna

   
Avgift per leverans 11,00 13,64
Faktureringen grundar sig på ingångna avtal.    

7. Användning av lokaliteter

(Föreläsningssal, möteslokaler eller kafé)
   
Riksarkivet, Helsingfors – Fredsgatan 350,00 per dag 433,00 per dag
Riksarkivet, Helsingfors – Fredsgatan 175,00 per halv dag 217,00 per halv dag
Övriga filialer 150,00 per dag 186,00 per dag
- minimiavgift 80,00 99,20

8. Visningar för grupper

   
Priserna anges i en separat förteckning över Riksarkivets publikationer till salu.    
I priserna läggs till expeditionsavgift vid fakturering och postavgifter vid postning 64,52 per timme 80,00 per timme

9. Publikationer

   
Priserna anges i en separat förteckning över Riksarkivets publikationer till salu. I priserna läggs till expeditionsavgift vid fakturering och postavgifter vid postning    

10. Övervakningsavgifter

   
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter                      35,00 per timme/person 43,40 per timme/person
Övervakning av fotografering eller sammankomst i lokaliteter efter kl. 16.00 52,50 per timme/person 65,10 per timme/person
Expeditionsavgift, tillkommer på alla prestationer som faktureras 11,50/ 14,26 per fakturerat parti 11,50 per fakturerat parti
Tilläggsavgift för postförskott 4,30 / - 4,30
Tilläggsavgift för rekommenderad försändelse 6,50 / - 6,50
Obs! Moms debiteras inte för postförskott och registrering enligt Postens gällande prislista.    

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1017/2017.
 • Tvister om avgifter för företagsekonomiska prestationer avgörs som civilmål i tingsrätten.

 

BILAGA TILL PRISLISTAN - PRISLISTA FÖR TILLBEHÖR OCH SÄRSKILD SERVICE INOM DEN AVGIFTSBELAGDA SERVICEVERKSAMHETEN FR.O.M. 1.1.2018

Prislista

Euro (moms 0 %)

Euro (moms 24 %)

1. USB-minne

4,05 5,02

2. DVD-skiva med fodral

2.10 2,60

3. Höljen

   
- A4 2,5 - 8 cm 2.00 2,48
- A4 10 cm 2,30 / 2,85 2,85
- A4 12 cm 3,20 3,97
- Folio 2,5 - 6 cm 2,20 2,73
- Folio 8 - 10 cm 2,60 3,22
- Folio 12 cm 4,50 5,58
- Folio 15 cm 7,50 9,30
- Specialformat enligt leverantörens prislista    
4. Arkivlådor (horisontella)    

- A4 och folie

2,00 2,48
- Specialformat enligt leverantörens prislista    

5. Skyddspapper

   
- A4 vikt 200/bunt 30,00 37,20
- Folie vikt 200/bunt 35,00 43,40
- A4 ovikt 250/bunt 50,00 62,00
- A4 ovikt 250/bunt 57,00 70,68

6. Avgifter för användning av utrustning vid avtalsbaserad digitalisering

   
- Dokumentskanner 750,00 /mån. 930,00 /mån
- Bokskanner 900,00 /mån. 1 160,00 /mån

7. Förstöring och transport av material faktureras enligt tjänsteleverantörens faktura.

   

8. Kostnader för förvaringsutrustning vid överlåtelse av privata arkiv

35,00 hm 43,40 hm

MER INFORMATION

 • Priserna baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgifter nr 1017/2017.
 • De tillbehör som säljs och hyrorna för utrustning hänför sig till produktionen av övriga prestationer inom den avgiftsbelagda serviceverksamheten. Betalningsgrunden är företagsekonomisk.