Potilasasiakirjojen pysyvä säilytys 2009

Arkistolaitoksen päätös 16.2.2009 (AL/14372/07.01.01.03.01/2008).

Päätös, hakemus, luonnos asetus (PDF-muodossa)

Arkistolaitoksen päätös 16.2.2009 (AL/14372/07.01.01.03.01/2008) potilasasiakirjojen pysyvästä säilytyksestä koskee kunnallisessa ja yksityisessä sekä vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollossa 1.5.1999 ja sen jälkeen laadittuja tai saapuneita asiakirjoja. Arkistolaitos kumosi tällä päätöksellään 22.12.2000 antamansa päätöksen (KA S 20/00) potilasasiakirjojen pysyvästä säilytyksestä.

Ennen 1.5.1999 kertyneiden potilasasiakirjojen tai ennen 1.5.1999 kuolleita koskevien potilasasiakirjojen säilytysajat kunnallisessa ja yksityisessä sekä vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollossa määräytyvät Valtionarkiston 14.4.1989 antaman kunnallisten asiakirjojen hävittämistä koskevan päätöksen (Osa 2, Terveydenhuollon asiakirjat) mukaan.

Arkistolaitoksen päätös 16.2.2009 (AL/14372/07.01.01.03.01/2008) perustuu sosiaali- ja terveysministeriön Kansallisarkistoon lähettämään, 12.2.2009 päivättyn asetusluonnoksen (sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista) liitteeseen. STM:n asetus vahvistettiin myöhemmin 30.3.2009 (298/2009). Asetuksen liitteenä on luettelo potilasasiakirjoista ja niiden säilytysajoista. Liitteen alussa on lueteltu ne potilasasiakirjat ja -tiedot, jotka on arkistolaitoksen 16.2.2009 päätöksen mukaan säilytettävä pysyvästi. Muut asiakirjat ja tiedot ovat määräajan säilytettäviä. Ministeriö on asetuksellaan vahvistanut määräajat.

Puolustusvoimien terveydenhuollon vuonna 1920 ja sen jälkeen laadittujen ja saatujen potilasasiakirjojen pysyvästä säilytyksestä arkistolaitos määrää erikseen saatuaan Pääesikunnalta tätä asiaa koskevan seulontaesityksen.

Valtionarkiston päätös 14.4.1989 kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä (Osa 2, Terveydenhuollon asiakirjat) on digitoituna arkistolaitoksen kotisivulla.