Hyppää pääsisältöön

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tenttikirjallisuus

Moduuli 1: Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen asema tietohallinnossa

Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti -teos (AYTM)
Arkistot yhteiskunnan toimiva muisti -teos (AYTM) (pdf)

1. Julkinen hallinto ja hallintohistoria

Etelälahti, Kiviniemi, Strömberg, Vehkamäki: Valtionhallinnon perusteet 2008. S. 13–145. Huom. Ei lukua "Valtio työnantajana".

Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta. Toim. Sini Sallinen, Kaija Majoinen ja Maria Salenius. 1. painos. Suomen Kuntaliitto 2012. Kokonaan.

Tiihonen, Seppo: Presidentti. Teoksessa: Suomen keskushallinnon historia 1809–1996. Helsinki 1996. S. 551–586

Numminen, Jaakko: Valtioneuvosto. Emt. S. 593–655

Savolainen, Raimo: Keskusvirastot, virastot ja laitokset 1917-1996. Emt. S. 663–700

Westerlund, Lars, Selovuori, Jorma: Lääninhallinto 1917–1996. Emt. S. 707–734

Haario, Pirkko: Asiakirjahallinnon ominaispiirteitä eri organisaatiotyypeissä. Kunnalliset viranomaiset. Luentomoniste. Asiakirjahallinnon koulutusohjelma VII, 28.9.2001. S. 1-17

Kuusanmäki, Jussi: Kunnalliset asiakirjat. Teoksessa: Suomen historian asiakirjalähteet. Toim. Eljas Orrman ja Elisa Pispala. Porvoo 1994. S. 215–227

2. Tieto- ja asiakirjahallinto

Laki Kansallisarkistosta 1145/2017. Kokonaan

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kansallisarkistosta ja arkistolain muuttamisesta. HE 191/2017. Kokonaan

Arkistolaki 831/1994 muutoksineen. Kokonaan

Arkistolain perustelut. Hallituksen esitys eduskunnalle arkistolaiksi. HE 187/93. Kokonaan

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003. Kokonaan

Asetus tasavallan presidentin arkistoista 1521/1995. Kokonaan

AYTM: luku 2 Asiakirjallisen tiedon luonne ja merkitys. S. 13–24

AYTM: luku 3.1 Arkistotoimen ja arkistojen juridisen sääntelyn periaatteet. S. 25–34

AYTM: luku 4.5 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen organisointi. S. 91–93

AYTM: luku 4.6 Arkistonmuodostuksen erityispiirteitä eri arkistonmuodostajissa. S. 94–101

AYTM: luku 8.1 Arkistot, hallinto ja kansalaiset. S. 189–190

AYTM: luku 8.2 Arkistojen tietopalvelu. S. 190–192

AYTM: luku 8.3 Arkistot tutkimuksen ja kulttuurin palveluksessa. S. 192–199

AYTM: luku 9.4.6 Suhde informaatiotutkimukseen. S. 246–249

AYTM: luku 7.1.1 Erilaisia tapoja järjestää arkistolaitos. S. 170–171

AYTM: luku 7.1.2 Suomen arkistolaitos. S. 171–176

3. Hyvä tiedonhallintatapa

Hyvän tiedonhallintatavan määritys. VM:n työryhmämuistioita 11/2000. S. 1–13

Hyvään tiedonhallintatapaan -esite. Kokonaan

4. Julkisuus ja tietosuoja

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 muutoksineen. Kokonaan

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999. Kokonaan

Tietosuojalaki 1050/2018. Kokonaan

5. Tietoturvallisuus

Ohje riskien arvioinnista tietoturvallisuuden edistämiseksi valtionhallinnossa. VAHTI 7/2003. S. 9–50, liitteet kursorisesti

Asianhallinnan tietoturvallisuutta koskeva ohje. VAHTI 5/2006. S. 5–40


Moduuli 2: Asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen suunnittelu

1. Asiakirjallisen tiedon hallintavälineet

AYTM: luvut 4.1.1 Arkistonmuodostus, 4.1.2 Rekisteröinti ja 4.1.3 Arkistointi, S. 38–56

2. Arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen prosessina

AYTM: luvut 4.2 Sähköinen asiointi, 4.3 Asiakirjahallinto, arkistonmuodostus ja tieto-tekniikka sekä 4.4 Asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen suunnittelu ja ohjaus. S. 66–91

2.1 Organisaation tehtävien ja toimintaprosessien kartoittaminen, 2.2 Asiakirjallisten tietojen inventointi (asiakirjaprosessi), 2.3 Julkisuuskysymykset ja henkilötietoluonne, 2.5 Rekisteröinti, 2.6 Säilytysjärjestys, 2.7 Säilytysmuoto, 2.8 Vastuuhenkilöt, 2.9 Suojeluluokat, 2.10 Arkistotunnukset

Opas arkistonmuodostussuunnitelman laatimiseksi ja ylläpitämiseksi (Arkistonmuodostussuunnitelma AMS). Arkistolaitoksen ohje 18.4.2007.
AMS-opas
Sähköisen AMS:n laadintaprosessi

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen. Arkistolaitoksen määräys 19.12.2008 AL 9815/07.01.01.00/2008. Sivut 1–14

Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti asiankäsittelyjärjestelmissä ja asiakirjarekistereissä. Arkistolaitoksen määräys ja ohje 10.6.2003, 195/40/2003. (17 sivua)
-> normi ja
-> liite

Sähköinen asiointipalvelu – Toimenpiteet ja kulku asiakirjahallinnon näkökulmasta. (7 sivua)

Kunnallisen asiakirjahallinnon opas. Suositus 19.4.2011, AL/10550/07.01.01.00/2011

2.4 Säilytysaikojen määrittely

AYTM: luku 4.1.4 Arvonmääritys ja seulonta. S. 56–65

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen. Arkistolaitoksen määräys ja ohje 3.8.2010 (AL/19273/07.01.01.00/2008). Normi vaihdettu 14.9.2010.
Määräys s. 1–14
Lisätietoa 1 s.

Arkistolaitoksen seulontapolitiikka ja –strategia 17.12.2012,  AL/21220/07.01.01.03.00/2012.

Seulontapolitiikka. Kokonaan.

Seulontastrategia. Kokonaan.

Tutkimustoiminta. Asiakirjat, aineistot, dokumentointi. Toim. Eero Vallisaari 25.4.1997. Kokonaan (13 sivua)

Vuodesta sataan. Sähköisten asiakirjojen hallinta ja säilyttäminen. Liikearkistoyhdistys ry:n julkaisuja 18. Helsinki 2009. Luku 1. Tieto- ja asiakirjahallinto yrityksissä ja Luku 2. Asiakirjahallinnan työvälineet. S. 8–14 ja 15–31.


Moduuli 3: Säilyvyyden ja käyttöedellytysten turvaaminen

1. Asiakirjojen laatiminen ja säilyvyys

AYTM: luku 5.1.1 Asiakirjojen arkistokelpoisuuden vaatimukset. S. 102–104

Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä. Arkistolaitoksen määräys 1.1.2011, AL/13157/07.01.01.00/2010. Kokonaan.

Asiakirjallisen kulttuuriperinnön mikrokuvaamisen ja mikrofilmille tulostamisen laatukriteerit.Arkistolaitoksen määräys 1.1.2011, AL/21756/07.01.02.00/2010. Kokonaan.

Suositus asiakirjallisen kulttuuriperinnön digitoinnin laatukriteereiksi. Arkistolaitoksen suositus 15.8.2008, AL/11130/07.01.02.04.02/2008. Kokonaan.

AYTM: luku 5.1.2 Asiakirjojen säilytystavat ja -välineet. S. 104–105

2. Asiakirjojen sijoittaminen päätearkistoon ja luetteloiminen

Arkistojen kuvailu- ja luettelointisäännöt. Arkistolaitos 1997.
Asiakirja (s. 1–16)
Asiakirja (s. 17–32)
Asiakirja (s. 33–51)

AYTM: luku 5.3.3 Luettelointi. S. 140–149

AYTM: luku 5.3.4 Kuvailu. S. 149–152

3. Asiakirjojen käsittely ja säilytys

Määräys ja ohjeet arkistotiloista. Arkistolaitoksen määräys 1.3.2013 (AL/19699/07.01.01.00/2012). Kokonaan.

AYTM: luku 5.2 Erityisaineistojen säilyttäminen. S. 109–133

Asiakirjojen suojaaminen poikkeusoloissa. Arkistolaitoksen ohje 10.12.2009 (AL/16103/07.01.01.00/2009). Kokonaan.

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Suomen kuntaliitto. Helsinki 2001. Osa 1. Yleishallinto. S. 1–9

4. Järjestämättömän aineiston kunnostaminen

AYTM: luku 5.3.2 Järjestäminen. S. 134–140

AYTM: luku 5.3.8 Konservointi ja kunnostaminen. S. 163–165

5. Asiakirjojen siirtäminen/luovuttaminen arkistolaitokseen

Viranomaisten pysyvästi säilytettävien analogisten asiakirjojen luovuttaminen arkistolaitokseen. Arkistolaitoksen määräys 10.10.2012, AL/22704/07.01.01.00/2011. Kokonaan.

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen.
Arkistolaitoksen määräys 19.12.2008 AL 9815/07.01.01.00/2008. Sivut 15–18