Hyppää pääsisältöön

Kansallisarkiston hinnasto

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET - TODISTUKSET

Todistukset

euroa
1. Todistus (Asiakirjojen perusteella laaditun todistuksen, kuten esimerkiksi sukuselvityksen, tietosisältö määrittyy sen käyttötarkoituksen perusteella.) 30,00
2. Oikeaksi todistettavat jäljennökset  
1 sivu 20,00
kultakin seuraavalta sivulta 3,00
3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai lyhennysote asiakirjoista  
Sivulta 32,00
Muista kuin lähtökieleltään suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu.  
4. Henkilötietolain perusteella annettavat päätökset  
Lupapäätös 175,00
5. Muut maksut  
Laskutuslisä laskutettaessa 5,00
Postin lisäpalvelumaksut, kuten postiennakot, peritään asiakkaalta.  

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista nro 1017/2017.
 • Kohtien 1 ja 3 suoritteiden toimitusaika on enintään kolme viikkoa (hallintolaki, 434/2003, 23.1 §). Kohdan 2 suoritteiden toimitusaika on enintään kaksi viikkoa, kun kyse on tavanomaisesta tietopyynnöstä, ja enintään kuukausi, kun kyse on erityisiä toimia vaativasta tietopyynnöstä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999, 14 §).
 • Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa. Julkisoikeudellisen suoritteen maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

 

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET - KAUKOLAINAT

Kaukolainat

euroa
1. Mikrofilmit  
Lainaerältä kotimaassa, lainaerä voi sisältää enintään 5 mikrofilmirullaa tai 500 mikrofilmikorttia 18,00
Lainaerältä, joka sisältää sekä mikrofilmirullia että mikrofilmikortteja (enintään 5 rullaa ja 500 korttia) 28,00
Lainaerältä ulkomaille (kerralla enintään 4 rullaa tai 300 korttia) 28,00
2. Asiakirjat postin kautta (arkistokotelot, sidokset, aktit)  
Lähetyserät pakataan enintään 15 kg:n paketteihin  
Paketilta (enintään 15 kg), yksi suunta 20,00
Paketilta (enintään 15 kg), kaksi suuntaa 30,00
3. Asiakirjat rahtilähetyksenä  
Kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta  
4. Muut maksut  
Toimitusmaksu laskutettaessa jokaisesta laskutuserästä 11,50

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista nro 1017/2017.
 • Kaukolainojen toimitusaika on enintään 1 kuukausi jonotustapauksia lukuun ottamatta.
 • Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.
 • Julkisoikeudellisen suoritteen maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

 

VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA ANNETUN LAIN PERUSTEELLA ANNETTAVAT SUORITTEET

Jäljennepalvelu

euroa
Tavanomaiset jäljennetilaukset  
1. Paperikopio tai tiedosto asiakirjasta (tulostuskoko A4 – A3)  
A4 0,65 / sivu
A3 1,30 / sivu
Sidottu asiakirja / sivu 1,30 / sivu
2. Paperikopio tai tiedosto kartasta, piirustuksesta tai valokuvasta (tulostuskoko A4 – A3, alkuperäisen koko enintään A2)  
A4 3,00 / sivu
A3 5,00 / sivu
Suuremmat koot (mikäli toimipaikassa on laitteisto käytettävissä) 10,00 / sivu
3. Paperikopio mikrofilmistä  
Tulostuskoko A4 1,00 / sivu
Tulostuskoko A3 2,00 / sivu
4. Paperikopio tai tiedosto digitaaliarkiston käyttö- ja näyttörajoitusten alaisista aineistoista  
Tulostuskoko A4 1,00 / sivu
Erityisiä toimia vaativat jäljennetilaukset  
5. Etsintämaksu (tiedon esille hakemisesta ja/tai salaisten osien poistamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka peritään jäljennemaksun lisäksi)  
Ensimmäinen ½ tuntia on maksuton  
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta sen jälkeen 20,00
Maksu peritään, vaikka asiakirjaa ei etsittäessä löydy.  
6. Muut maksut  
Toimitusmaksu laskutettaessa, veloitetaan jokaisesta erillisestä toimituksesta 11,50
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,30
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 6,50

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista nro 1017/2017.
 • Tavanomaisten jäljennetilausten toimitusaika on enintään kuukausi ja erityisiä toimia vaativien jäljenteiden toimitusaika on enintään kaksi kuukautta (arkistolaki, 831/1994, 1146/2016 21 b §). Jos tietopyyntö liittyy asiaan, joka on vireillä toisessa viranomaisessa tai koskee luonnollisen- tai oikeushenkilön oikeutta, etua tai velvollisuutta, on toimitusaika enintään kaksi viikkoa tai yksi kuukausi (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 14 §). Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla annetuista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa. Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrättäessä maksua valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla on tapahtunut virhe, hän voi vaatia maksun oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään tekemällä valitus hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET - JÄLJENNEPALVELUN LISÄ- JA ERITYISPALVELUT

Jäljennepalvelun lisä- ja erityispalvelut (hinnat verottomina ja verollisina) euroa (alv 0%) euroa (alv 24%)
1. Digitointi tallennevälineelle (korkea laatu, alkuperäisen koko enintään A0, toimitus vain Rauhankatu 17, Helsinki)    
Digitointi (1 sivu tai vastaava) 18,55 tiedostolta 23,00 tiedostolta
Digitointi tuntityönä 40,00 tunnilta 49,60 tunnilta
Tallennevälineet veloitetaan erikseen (ks. liite).    
2. Itsepalvelukopiointi    
Tulosteet mikrofilmistä, A4 0,44 otokselta 0,55 otokselta
Skannaus sidotuista asiakirjoista (Rauhankatu 17, Helsinki) 0,81 1,00 otokselta
3. Jäljennepalvelun valvontamaksu (käytettäessä arkiston ulkopuolista jäljennepalvelua) 35,00 tunti / hlö 43,40 tunti / hlö
4. Muut maksut    
Toimitusmaksu, lisätään kaikkiin laskutettaviin suoritteisiin 11,50 laskutuserältä 14,26 laskutuserältä
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,30  
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 6,50  
Huom! alv:ia ei peritä postiennakoista ja kirjaamisesta Postin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.    

Lisätietoja

 • Jäljennepalvelun hinnat perustuvat opetus- kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista nro 1017/2017.
 • Liiketaloudellisten jäljennetilausten toimitusaika on enintään kaksi kuukautta (arkistolaki, 21 b §).
 • Liiketaloudellisia suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa. (Oikoisuvaatimusohje)

 

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET - MUUT SUORITTEET

Muut suoritteet (hinnat verottomina ja verollisina)

euroa (alv 0%) euroa (alv 24%)
Kaikkiin liiketaloudellisiin suoritteisiin lisätään laskutettaessa toimitusmaksu 11,50 laskutuserältä 14,26 laskutuserältä
1. Tutkimusluontoiset selvitykset    
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 24,19 30,00
2. Koulutuspalvelut    
Kurssikohtaiset hinnat on mainittu vuosittain Kansallisarkiston kotisivulla julkaistavassa Kansallisarkiston koulutusohjelmassa. Peruutuksista, joista ei ole ilmoitettu viikkoa ennen kurssin alkua, peritään 50 % kurssimaksusta. Saapumatta jättämisestä ilman ilmoitusta viikkoa ennen tai ilman hyväksyttävää syytä veloitetaan täysi kurssimaksu.    
Tilauskoulutus 1350,00 päivältä 1674,00 päivältä
Luentotunti 190,00 tunnilta 235,60 tunnilta
Tilauskoulutuksen matkustuskulut veloitetaan erikseen.    
Tilauskoulutuksesta on aina tehtävä kirjallinen sopimus.    
3. Konsultointipalvelut    
Konsultointi, alkavalta tunnilta 70,00 tunnilta 86,80 tunnilta
Vaativa konsultointi 121,00 tunnilta 150,04 tunnilta
Matkustuskulut veloitetaan erikseen.    
Konsultoinnista on aina tehtävä kirjallinen sopimus.    
4. Aineistohallinnan maksulliset palvelut    
Palveluista on aina tehtävä kirjallinen sopimus.    
Aineistojen järjestäminen, kuvailu ja digitointi    
Projektin johtaminen 121,00 tunnilta 150,04 tunnilta
Aineistosiirtojen suunnittelu ja ohjaus (projektit) 70,00 tunnilta 86,80 tunnilta
Projektityön ohjaus 50,00  tunnilta 62,00 tunnilta
Aineistojen järjestäminen ja kuvailu 35,00 tunnilta 43,40 tunnilta
Aineistojen digitointi 40,00 tunnilta 49,60 tunnilta
Digitoinnin valmistelu 35,00 tunnilta 43,40 tunnilta
Aineistosiirtojen valvonta (maksullinen säilytys) 35,00 tunti/hlö 43,40 tunti/hlö
Materiaali-, tarvike-, seulonta-, kuljetus- ja muut vastaavat kulut veloitetaan erikseen. Katso Hinnaston liite    
Aineistojen maksullinen säilyttäminen    
Uusissa sopimuksissa:    
Kansallisarkisto, Helsinki 1,65 hm / kk 2,05 hm / kk
- Rauhankadun toimipiste 1,65 hm / kk 2,05 hm / kk
- Hallituskadun toimipiste 1,65 hm / kk 2,05 hm / kk
- Siltavuoren toimipiste 1,50 hm / kk 1,86 hm / kk
Muut toimipaikat 1,65 hm / kk 2,05 hm / kk
Mikrofilmien varmuusarkisto    
Varmuusarkiston mikrofilmien käsittely 35,00 tunnilta 43,40 tunnilta
Tarvikekulut veloitetaan erikseen.    
5. Asiakirjojen virastolainat    
Virastolainojen käsittelymaksu 35,00  tunti 43,40 tunti
jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 20,00 24,80
Lähetyskulut lainattaessa mikrofilmejä tai asiakirjoja postitse: paketilta (enintään 15 kg), yksi suunta 20,00  
Suuremmissa toimituksissa kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta.    
6. Tutkijasalitoimitukset maksullisessa säilytyksessä olevista aineistoista    
Maksu toimituskerralta 11,00 13,64
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin.    
7. Toimitilojen käyttö (luentosali, kokoustilat tai kahvio)    
Kansallisarkisto, Helsinki, Rauhankatu 350,00 päivä 434,00 päivä
Kansallisarkisto, Helsinki, Rauhankatu ja Siltavuorenranta 175,00 ½ päivää 217,00 ½ päivää
Muut toimipaikat 150,00 päivä 186,00 päivä
Minimiveloitus 80,00 99,20
8. Esittelyt ryhmille    
Tavanomaiset esittelyt veloituksetta    
Erityisesittelyt(aukioloaikojen ulkopuolella tai erityissisällöllä toteutetut esittelyt) 64,52 tunti 80,00 tunti
9. Julkaisut    
Hinnat on mainittu erillisessä Kansallisarkistossa myytävien julkaisujen luettelossa. Hintaan lisätään laskutettaessa toimitusmaksu ja lähetettäessä postikulut.    
10. Valvontamaksut    
Kuvausten tai tilaisuuksien valvonta toimitiloissa 35,00 tunti / hlö 43,40 tunti / hlö
Kuvausten tai tilaisuuksien valvonta toimitiloissa klo 16.00 jälkeen 52,50 tunti / hlö 65,10 tunti / hlö
Toimitusmaksu, lisätään kaikkiin laskutettaviin suoritteisiin 11,50 laskutuserältä 14,26 laskutuserältä
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,30  
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 6,50  
Huom! alv:ia ei peritä postiennakoista ja kirjaamisesta Postin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.    

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön ­­antamaan asetukseen nro 1017/2017 Kansallisarkiston suoritteiden maksuista.
 • Liiketaloudellisia suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa. (Oikaisuvaatimusohje)

 

HINNASTON LIITE - MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN TARVIKE- JA ERILLISPALVELUHINNASTO

Hinnasto (hinnat verottomina ja verollisina) euroa (alv 0%) euroa (alv 24%)
1. Muistitikku 4,05 5,02
2. DVD-levyke kuorineen 2.10 2,60
3. Arkistokotelot    
- A4 2,5 - 8 cm 2.00 2,48
- A4 10 cm 2,30 2,85
- A4 12 cm 3,20 3,97
- Folio 2,5 - 6 cm 2,20 2,73
- Folio 8 - 10 cm 2,60 3,22
- Folio 12 cm 4,50 5,58
- Folio 15 cm 7,50 9,30
- Erikoiskoot toimittajan hinnaston mukaan    
4. Arkistolaatikot (vaaka)    
- A4 ja folio 2,00 2,48
- Erikoiskoot toimittajan hinnaston mukaan    
5. Suojapaperit    
- A4 taitettu 200/nippu 30,00 37,20
- Folio taitettu 200/nippu 35,00 43,40
- A4 taittamaton 250/nippu 50,00 62,00
- Folio taittamaton 250/nippu 57,00 70,68
6. Laitteiden käyttömaksut sopimusdigitoinnin yhteydessä    
- Dokumenttiskanneri 750,00 kk 930,00 kk
- Kirjaskanneri 900,00 kk 1160,00 kk
7. Aineistojen hävittäminen ja kuljetukset laskutetaan palveluntoimittajan laskutuksen mukaisesti.    
8. Säilytysvälinekustannukset yksityisarkistojen luovutuksessa 35,00 hm 43,40 hm

Lisätietoja

 • Hinnat perustuvat OKM:n asetukseen nro 1017/2017.
 • Myytävät tarvikkeet ja laitevuokrat liittyvät maksullisen palvelutoiminnan muiden suoritteiden tuottamiseen. Maksuperuste on liiketaloudellinen.