Riksarkivets utbildningstjänster

Riksarkivet arrangerar utbildning främst för personer som ansvarar för och handhar dokumenthanteringen, arkivfunktionen och registreringen vid statliga och kommunala inrättningar.

Kurstjänster

Riksarkivet arrangerar varje år grundkurser i dokumenthantering. Grundkursen är en förutsättning för att man ska kunna beviljas rätt att avlägga grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion. Utöver grundkurserna arrangerar arkivverket nätkurser kring dokumenthantering. Kurserna är avgiftsbelagda.

Villkor för annullering

Vid annullering debiteras hela kursavgiften om inte annulleringen görs senast en vecka innan kursen eller temadagen börjar (eller deltagaren uppvisar läkarintyg). Av statliga myndigheter uppbärs ingen mervärdesskatt.

>>Kursanmälan

Examenstjänster

Riksarkivet ordnar grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion. Examen som avläggs vid sidan av arbetet tar normalt 1–2 år. Skriftliga förhör för grundexamen arrangeras vid Riksarkivet en gång per månad under vår- och höstterminen. Tentamenslitteraturen, till den del den inte finns att tillgå på annat sätt, kan lånas från Riksarkivet.

Grundexamen i dokumenthantering och arkivfunktion

Högre arkivexamen

Avläggande av högre arkivexamen vid arkivverket har upphört 31.5.2014. Intyg över avlagda examensdelar ges på begäran.

Ytterligare information:

utvecklingschef Raili Oittinen, Riksarkivet, tfn 029 533 7073, e-post: fornamn.efternamn@arkisto.fi