Första gången i arkivet

Vad gör Riksarkivet/vilka tjänster erbjuder det?

Var finns Riksarkivets enheter?

Var hittar jag information om de dokument som förvaras i Riksarkivet?

Hur får jag reda på var materialet förvaras?

Hur får jag tillgång till materialet?

Kostar det att använda arkiven/materialet?

Måste jag boka tid på förhand?

Finns det begränsningar i användningen av materialet?

Får jag kopior av dokumenten?

Får jag fotografera dokument?

Vilka material/tjänster kan jag använda från min egen dator?

Var får jag mer information?


 

Vad gör Riksarkivet/vilka tjänster erbjuder det?

Vi förvarar dokument som hör till vårt nationella kulturarv och tillhandahåller dem för forskare och andra intresserade. Du kan studera dokumenten på plats och ställe i våra forskarsalar eller beställa avgiftsbelagda kopior, avskrifter eller utredningar.

Vi handleder, instruerar och utbildar organisationer inom den offentliga förvaltningen i uppgifter som hör till arkivfunktionen. Därigenom säkerställer vi att dokument som hör till vårt kulturarv och som genereras i dag bevaras för kommande generationer.

Ta del av vårt serviceutbud under Tjänster.

Var finns Riksarkivets enheter?

Riksarkivets kontaktinformation finns här.

Var hittar jag information om de dokument som förvaras i Riksarkivet?

Grundläggande information om de dokument som Riksarkivet förvarar, hurudana de är och från vilken tid, finns under Material i arkivverket.

Databaser och register över arkivverkets material finns åter under Material.

I användartjänsten Arkivens Portti  har grundläggande information om Riksarkivets olika material samt om deras användning sammanställts. Med hjälp av Portti kan du enligt tema söka lämpligt material för din forskning eller öka dina kunskaper om ett enskilt arkiv.

I webbtjänsten Astia kan du söka och beställa material till forskarsalen. Tjänsten söker information i arkivdatabasen Vakka som innehåller information om de arkiv och samlingar som förvaras i arkivverket. I Vakka finns uppgifter om bland annat materialets omfattning och tidsomfång samt dokumentgruppernas eller seriernas beteckningar. VAKKA tillhandahåller även beskrivande information om bland annat innehållet i dokumenten och deras inbördes samband.

I Riksarkivet finns därtill arkivförteckningar i pappersformat över de arkiv som förvaras i enheten. Du kan även kontakta kundservicen för att lokalisera det önskade materialet.

Hur får jag reda på var materialet förvaras?

Statliga lokal- och regionalmyndigheters dokument som ska förvaras varaktigt överförs till den enhet vid Riksarkivet inom vars distrikt myndigheten har fungerat. Centralförvaltningsmyndigheternas arkiv förvaras i Riksarkivet i Helsingfors.

För de privata arkivens del är det överlåtaren som beslutar var arkivet ska placeras. I vanliga fall överlåts materialet till den arkivverksenhet inom vars distrikt föreningen eller företaget har verkat eller personen eller släkten har levt. Arkiven från centralorganisationerna för olika riksförbund förvaras i Riksarkivet.

Var de dokument som du söker förvaras kan du utreda med hjälp av beståndsdatabaserna VAKKA och AARRE.

Hur får jag tillgång till materialet?

Originaldokument som förvaras i Riksarkivet kan läsas i forskarsalen där dokumentet förvaras. Om du inte kan komma till ort och ställe för att forska kan du beställa dokumenten som lån till en annan arkivverksenhet. Hemlån beviljas inte.

Mikrofilmer som finns i våra samlingar kan också beställas som lån till lokala bibliotek som är utrustade med läsapparat för mikrofilm. Hemlån beviljas inte.

Närmare information om villkoren och priserna för fjärrlån samt om hur man gör en beställning av fjärrlån finns under Fjärrlån.

Dokument som förvaras i arkivverket digitaliseras och görs tillgängliga för kunderna i Digitalarkivet. Material som innehåller personuppgifter och är yngre än 100 år får dock enligt integritetslagstiftningen göras tillgängligt endast i arkivverkets enheter. För närvarande har endast en liten del av alla dokument digitaliserats.

Kostar det att använda arkiven/materialet?

Att använda dokumenten i forskarsalarna och göra anteckningar på egen hand kostar ingenting. Arkivverkets sökdatabaser och Digitalarkivet är också kostnadsfritt tillgängliga.

För kopior av dokument eller utskrifter av dokument i Digitalarkivet uppbärs en avgift enligt prislistan.

Allmän rådgivning och handledning till exempel i att använda databaserna kostar inte heller någonting. Utredningar på kundens beställning är avgiftsbelagda.

Måste jag boka tid på förhand?

Du kan besöka arkiven utan förhandsbokning. Bekanta dig gärna med beställningen av dokument redan inför ditt besök, speciellt om du vill studera dokument under besöket. Information om öppettider, beställningspraxis och expeditionstider för beställningarna hittas under respektive arkivverksenhets Kontaktinformation. Vid behov kan du på förhand per telefon eller e-post höra dig för hos arkivverksenheten i fråga om förfaringssätten.

Läsapparaterna för mikrofilm kan reserveras på förhand. Det lönar sig att i förväg utreda reserveringspraxis vid respektive arkivverksenhet, antingen med hjälp av enhetens webbsida eller genom att kontakta enheten.

Finns det begränsningar i användningen av materialet?

Vem som helst får komma och studera arkivmaterialet. Huvudparten av de dokument som förvaras i arkivverket kan fritt läsas i forskarsalarna. Tillgängligheten kan vara begränsad p.g.a. offentlighets- och personuppgiftslagstiftningen, speciallagar eller ett överlåtelseavtal för privatarkiv. Åtkomsten kan också begränsas på grund av dokumentets dåliga skick.

För användning av material med begränsad åtkomst krävs en ansökan om användningstillstånd, varvid även syftet bör uppges.

Information om dokument och arkiv med begränsad tillgänglighet samt anvisningar för ansökan om användningstillstånd finns under Åtkomstbegränsningarna för dokument.

Får jag kopior av dokumenten?

Du kan beställa avgiftsbelagda kopior av dokument, under förutsättning att dokumentet inte tar skada av kopieringen. Kopieringen utförs av personalen och priset på kopiorna framgår av prislistan.

Lagstiftning kan begränsa kopieringen av dokument och i en del fall kan kopiering ske först efter beviljat tillstånd att få använda handlingarna i fråga. Information om åtkomstbegränsningarna och hur de påverkar möjligheten att få kopior finns under Åtkomstbegränsningarna för dokument.

Får jag fotografera dokument?

Fritt tillgängliga dokument får fotograferas med egen kamera. Det är inte tillåtet att använda blixt. Också dokumentets skick eller form kan begränsa fotograferingen.

Det krävs inget särskilt tillstånd för fotografering, men personalen i forskarsalen bör i förväg underrättas om önskan att fotografera, för säkerställande att inga hinder för fotograferingen föreligger.

Vilka material/tjänster kan jag använda från min egen dator?

Via din hemdator kan du använda webbtjänsten Astia där du fritt kan söka information om arkivverkets material. I tjänsten kan du också beställa material, göra fjärrlån av material och beställa utredningar och kopior. Användning av dessa tjänster förutsätter att du registrerar dig som användare av tjänsten. Vid registreringen kan du identifiera dig för tjänsten till exempel med dina webbankskoder.

Beståndsdatabaserna Vakka och Aarre är fritt tillgängliga via webben.

Digitala dokument i Digitalarkivet kan läsas på hemdatorn med undantag av sådana dokument som innehåller personuppgifter och är yngre än 100 år. Dessa dokument är tillgängliga endast i arkivverkets enheter.

På infowebbplatsen Arkivens Portti kan du bekanta dig med arkivverkets mest använda material.

I webbtjänsten Finna hittar du arkivens, bibliotekens och museernas material i en enda söktjänst.

På Riksarkivets webbplats kan du också ta del av olika utställningar, kataloger och hjälpmedel för forskare.

Var får jag mer information?

Med hjälp av funktionen Sök på denna webbplats kan du söka efter önskad information på denna webbplats. Information om arkivverkets service hittar du under Tjänster. Också de webbsidor som riktar sig till forskare och släktforskare innehåller information och handledning.

Du kan också kontakta kundtjänsten vid arkivverkets enheter antingen per telefon eller per e-post. Kontaktinformationen hittar du under Kontaktinformation.

Till början av sidan