Bibliotek

Riksarkivets bibliotekens samlingar betjänar Riksarkivets kunder i behov av information och arkivpersonalen i olika tjänsteuppdrag.

Riksarkivets bibliotek fungerar också som nationellt, vetenskapligt specialbibliotek inom arkivvetenskap och heraldik. Det är ansvarigt för koordineringen och planeringen av hela arkivverkets biblioteksfunktioner samt för utvecklingen av de gemensamma katalogiserings-, databas- och digitaliseringsprojekten för arkivverkets bibliotek i samarbete med det övriga nationella biblioteksnätverket.

Samlingar

Till bibliotekens samlingar anskaffas:

  • inhemsk och utländsk litteratur med relevans för arkivverksamheten, dokumentförvaltningen och användningen av arkiv
  • forskningslitteratur i historia
  • tidskrifter, periodiska publikationer och annat biblioteksmaterial

Till Riksarkivets bibliotek anskaffas dessutom central litteratur som hänför sig till sigillografi och heraldik. Biblioteket har också specialsamlingar av lokalt kulturhistoriskt värde.

Samlingarna omfattar för närvarande ca 340 000 inhemsk och utländsk litteratur och cirka 200 periodiska publikationer på olika språk.

Användning av samlingarna

Samlingarna i Riksarkivets bibliotek har fått betydligt större synlighet och användbarhet i och med att all litteratur som anskaffats sedan år 2006 blivit katalogiserad i specialbibliotekens databas ERKKI, som underhålls av Nationalbiblioteket.

År 2006 började man även konvertera i databasen ERKKI den tidigare manuellt katalogiserade litteraturen. I samband med konverteringen avlägsnas enligt allmän bibliotekspraxis de gamla bibliotekskorten för det material som överförts till databasen.

Allt material som har katalogiserats i databasen ERKKI ingår också i de finska bibliotekens gemensmma databas samkatalog MELINDA som en del av materialutbudet i det nationella biblioteksnätverket. ERKKI- och MELINDA-databaserna kan användas fritt via Internet. Riksarkivets och landsarkivens kundterminaler har tillgång till ERKKI- och MELINDA-databaserna och de övriga öppna samkataloger som ingår i Linnea2-nätverket.

Lån

Arkivverkets bibliotek beviljar inte hemlån. Fjärrlån beviljas i begränsad utsträckning. Mot avgift kan man vid behov få fotokopior.