http://www.arkisto.fi/uploads/images/NOSTOKUVAT/talo.jpg

Riksarkivet bevarar handlingar som hör till vårt kulturarv

För säkerställande av att handlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras varaktigt och hålls tillgängliga samt för att främja användningen av dem finns Riksarkivet.

Riksarkivet är ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som har hela landet som sitt verksamhetsfält.

 

Uppgifter

Om inte något annat föreskrivs genom lag har Riksarkivet till uppgift att

1) säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras,

2) vara expertmyndighet i frågor som gäller varaktig förvaring av myndighetshandlingar och av uppgifter i dem samt i frågor som rör arkivfunktionen,

3) främja tillgängligheten till och användningen av varaktigt förvarade handlingar och uppgifter i dem samt att främja användningen av dem i forskningssyfte,

4) främja bevarandet av privata handlingar som hör till det nationella kulturarvet och av uppgifterna i dem, att anskaffa sådana material för varaktig förvaring och att delta i utvecklandet av den privata arkivverksamheten i samarbete med dem som bedriver privat arkivverksamhet,

5) vara sakkunnig för myndigheterna i heraldiska frågor och främja den heraldiska kulturen,

6) sköta de uppgifter som föreskrivs för Riksarkivet, arkivverket eller landsarkiven i arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006), personuppgiftslagen (523/1999) och i annan lagstiftning.

Arkivlagstiftning

Riksarkivets uppgifter fastställs i Arkivlag (23.9.1994/831 ), i Lag om statsbidrag till privata arkiv (17.11.2006/1006 ), i Lagen om Riksarkivet (1145/2016) och i statsrådets förordning om Riksarkivet (39/2017). Lagen gäller

  • statliga och kommunala myndigheter
  • andra självständiga offentligrättsliga inrättningar
  • statens och kommunernas affärsverk
  • den ortodoxa kyrkan och andra samfund och personer när de utför ett offentligt uppdrag
  • lagen tillämpas till vissa delar på riksdagen och dess organ.

Organisation

Riksarkivet leds av en generaldirektör som har titeln riksarkivarie. Den nuvarande generaldirektören är Jussi Nuorteva.

Riksarkivet är uppdelat i fyra ansvarsområden:

  • ansvarsområdet för forskning och utveckling
  • ansvarsområdet för beståndshantering
  • ansvarsområdet för informationsservice
  • ansvarsområdet för administration

Utöver dessa finns en enhet för intern revision som lyder direkt under generaldirektören.

Heraldiska nämden