http://www.arkisto.fi/uploads/images/NOSTOKUVAT/talo.jpg

Kansallisarkisto säilyttää asiakirjallista kulttuuriperintöä

Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilymisen ja saatavuuden varmistamiseksi sekä käytön edistämiseksi on Kansallisarkisto.

Kansallisarkisto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka toimialueena on koko maa.

 

Tehtävät

Kansallisarkiston tehtävänä on, jollei lailla toisin säädetä:

1) varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilyminen;

2) toimia viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistotoimen asiantuntijaviranomaisena;

3) edistää pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen saatavuutta, käyttöä ja niihin perustuvaa tutkimusta;

4) edistää kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien yksityisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilymistä, hankkia näitä aineistoja pysyvään säilytykseen sekä osallistua yksityisen arkistotoiminnan kehittämiseen yhteistyössä yksityisen arkistotoiminnan harjoittajien kanssa;

5) toimia asiantuntijana viranomaisten heraldisissa kysymyksissä ja edistää heraldista kulttuuria;

6) hoitaa arkistolaissa (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), yksityisten arkistojen valtionavusta annetussa laissa (1006/2006), henkilötietolaissa (523/1999) ja muussa lainsäädännössä Kansallisarkistolle, arkistolaitokselle tai maakunta-arkistolle säädetyt tehtävät.

 

Lainsäädäntö

Kansallisarkiston tehtäviä ja toimintaa säätelevät Arkistolaki (23.9.1994/831), Laki yksityisten arkistojen valtionavusta (17.11.2006/1006), Laki Kansallisarkistosta (1145/2016) sekä valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta (39/2017). Laki koskee

  • valtion ja kunnallisia viranomaisia
  • muita itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia
  • valtion ja kunnan liikelaitoksia
  • ortodoksista kirkkoa
  • muita yhteisöjä ja yksityisiä niiden hoitaessa julkista tehtävää
  • eduskuntaan ja sen viranomaisiin lakia sovelletaan eräin osin.

Organisaatio

Kansallisarkistolla on noin 220 työntekijää. Kansallisarkiston pääjohtajalla on valtionarkistonhoitajan arvonimi. Pääjohtajana toimii Jussi Nuorteva.

Kansallisarkistossa on neljä vastuualuetta:

  • aineistonhallinnan vastuualue
  • tietopalvelun vastuualue
  • tutkimuksen ja kehittämisen vastuualue
  • toiminnanohjauksen vastuualue

Lisäksi sisäinen tarkastus toimii pääjohtajan alaisuudessa.

Heraldinen lautakunta