http://www.arkisto.fi/uploads/images/NOSTOKUVAT/talo.jpg

Kansallisarkisto säilyttää asiakirjallista kulttuuriperintöä

Kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilymisen ja saatavuuden varmistamiseksi sekä käytön edistämiseksi on Kansallisarkisto.

Kansallisarkisto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka toimialueena on koko maa.

Tehtävät

Kansallisarkiston tehtävänä on, jollei lailla toisin säädetä:

1) varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilyminen;

2) toimia viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistotoimen asiantuntijaviranomaisena;

3) edistää pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen saatavuutta, käyttöä ja niihin perustuvaa tutkimusta;

4) edistää kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien yksityisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilymistä, hankkia näitä aineistoja pysyvään säilytykseen sekä osallistua yksityisen arkistotoiminnan kehittämiseen yhteistyössä yksityisen arkistotoiminnan harjoittajien kanssa;

5) toimia asiantuntijana viranomaisten heraldisissa kysymyksissä ja edistää heraldista kulttuuria;

6) hoitaa arkistolaissa (831/1994), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003), yksityisten arkistojen valtionavusta annetussa laissa (1006/2006), henkilötietolaissa (523/1999) ja muussa lainsäädännössä Kansallisarkistolle, arkistolaitokselle tai maakunta-arkistolle säädetyt tehtävät.

Lainsäädäntö

Kansallisarkiston tehtäviä ja toimintaa säätelevät Arkistolaki (23.9.1994/831), Laki yksityisten arkistojen valtionavusta (17.11.2006/1006), Laki Kansallisarkistosta (1145/2016) sekä valtioneuvoston asetus Kansallisarkistosta (39/2017). Laki koskee

  • valtion ja kunnallisia viranomaisia
  • muita itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia
  • valtion ja kunnan liikelaitoksia
  • ortodoksista kirkkoa
  • muita yhteisöjä ja yksityisiä niiden hoitaessa julkista tehtävää
  • eduskuntaan ja sen viranomaisiin lakia sovelletaan eräin osin.

Neuvottelukunta

Kansallisarkiston neuvottelukunnan tehtävänä on tukea ja kehittää viraston toimintaa sekä tehdä aloitteita ja edistää yhteistyötä toimialalla. Neuvottelukunnan jäsenet nimittää ja toimikaudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Organisaatio

Kansallisarkistolla on noin 220 työntekijää. Kansallisarkiston pääjohtajalla on valtionarkistonhoitajan arvonimi. Pääjohtajana toimii Jussi Nuorteva.

Kansallisarkistossa on neljä vastuualuetta:

  • aineistonhallinnan vastuualue
  • tietopalvelun vastuualue
  • tutkimuksen ja kehittämisen vastuualue
  • toiminnanohjauksen vastuualue

Lisäksi sisäinen tarkastus toimii pääjohtajan alaisuudessa.

Heraldinen lautakunta