Kansallisarkiston hinnasto 2017

Jaa

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

 

euroa

1. Todistus 25.00
2. Kopioimalla otettu oikeaksi todistettava jäljennös  
ensimmäinen sivu 18,00
kultakin seuraavalta sivulta 3,00
3. Oikeaksi todistettava, uudelleen kirjoitettava jäljennös, ote tai lyhennysote asiakirjoista  
Sivulta 32,00
Muista kuin lähtökieleltään suomen- tai ruotsinkielisistä asiakirjoista veloitetaan kaksinkertainen maksu  
4. Väestötietojärjestelmään kuuluvasta asiakirjasta annettavat henkilö- ja perhesuhdetiedot/sukuselvitys,  
joka koskee yhtä henkilöä, tämän aviopuolisoa, vanhempia ja lapsia koskevia tietoja 18,00
sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta 9,00
Yhtä henkilöä koskeva yksittäinen tieto 9,00
5. Henkilötietolain perusteella annettavat päätökset  
Lupapäätös 175,00
6. Muut maksut  
Laskutuslisä laskutettaessa 5,00
Postin lisäpalvelumaksut, kuten postiennakot, peritään asiakkaalta  

Lisätietoja

Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista nro 1281/2016.
Kohtien 1,3 – 4 suoritteiden toimitusaika on enintään kolme viikkoa (hallintolaki, 434/2003, 23.1 §).
Kohdan 2 suoritteiden toimitusaika on enintään kaksi viikkoa, kun kyse on tavanomaisesta tietopyynnöstä, ja enintään kuukausi, kun kyse on erityisiä toimia vaativasta tietopyynnöstä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999, 14 §).
Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.
Julkisoikeudellisen suoritteen maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Kaukolainat euroa
1. Mikrofilmit  
Lainaerältä kotimaassa 18,00
   lainaerä voi sisältää enintään 5 mikrofilmirullaa tai 500 mikrofilmikorttia  
Lainaerältä, joka sisältää sekä mikrofilmirullia että mikrofilmikortteja (enintään 5 rullaa ja 500 korttia) 28,00
Lainaerältä ulkomaille (kerralla enintään 4 rullaa tai 300 korttia) 28,00
2. Asiakirjat postin kautta (arkistokotelot, sidokset, aktit)  
   lähetyserät pakataan enintään 15 kg:n paketteihin  
Paketilta (enintään 15 kg), yksi suunta 20,00
Paketilta (enintään 15 kg), kaksi suuntaa 30,00
3. Asiakirjat rahtilähetyksenä  
Kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta  
4. Muut maksut  
Toimitusmaksu laskutettaessa jokaisesta laskutuserästä  11,50

Lisätietoja
Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista nro 1281/2016.
Kaukolainojen toimitusaika on enintään 1 kuukausi jonotustapauksia lukuun ottamatta.
Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.
Julkisoikeudellisen suoritteen maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä siten kuin hallintolaissa säädetään.

VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA ANNETUN LAIN PERUSTEELLA ANNETTAVAT SUORITTEET

Jäljennepalvelu  
Tavanomaiset jäljennetilaukset euroa
1. Paperikopio tai tiedosto asiakirjasta tulostuskokoa A4 – A3  
A4 0,65/sivu
A3 1,30/sivu
Sidottu asiakirja/sivu 1,30/sivu
2. Paperikopio tai tiedosto kartasta, piirustuksesta tai valokuvasta tulostuskokoa A4 – A3, alkuperäisen koko enintään A2  
A4 3,00/sivu
A3 5,00/sivu
Suuremmat koot (mikäli toimipaikassa on laitteisto käytettävissä) 10,00/sivu
3. Paperikopio mikrofilmistä  
Tulostuskoko A4 1,00/sivu
Tulostuskoko A3 2,00/sivu
4. Paperikopio tai tiedosto digitaaliarkiston käyttö- ja näyttörajoitusten alaisista aineistoista  
Tulostuskoko A4 1,00/sivu
Erityisiä toimia vaativat jäljennetilaukset  
5. Etsintämaksu
Etsintämaksulla tarkoitetaan tiedon esille hakemisesta ja/tai salaisten osien poistamisesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään jäljennemaksun lisäksi.
 
- ensimmäinen ½ tuntia on maksuton  
- jokaiselta alkavalta ½ tunnilta sen jälkeen 20,00
Maksu peritään, vaikka asiakirjaa ei etsittäessä löydy  
6. Muut maksut  
Toimitusmaksu laskutettaessa, veloitetaan jokaisesta erillisestä toimituksesta 11,50
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,30
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 6,50

Lisätietoja
Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista nro 1281/2016.
Tavanomaisten jäljennetilausten toimitusaika on enintään kuukausi ja erityisiä toimia vaativien jäljenteiden toimitusaika on enintään kaksi kuukautta (arkistolaki, 831/1994, 21 b §). Jos tietopyyntö liittyy asiaan, joka on vireillä toisessa viranomaisessa tai koskee luonnollisen- tai oikeushenkilön oikeutta, etua tai velvollisuutta, on toimitusaika enintään kaksi viikkoa tai yksi kuukausi (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 14 §).
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla annetuista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa. Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrättäessä maksua valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla on tapahtunut virhe, hän voi vaatia maksun oikaisua maksun määränneeltä viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään tekemällä valitus hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET

Hinnat on ilmoitettu sekä verottomina että verollisina (alv 24 %).

Jäljennepalvelun lisä- ja erityispalvelut euroa (alv 0%)/ euroa (alv 24%)
1. Digitointi tallennevälineelle, korkea laatu, alkuperäisen koko enintään A0 (toimitus vain Rauhankatu 17, Helsinki)  
Digitointi (1 sivu tai vastaava) 18,55/ 23,00 tiedostolta
Digitointi tuntityönä 40,00/ 49,60 tunnilta
Tallennevälineet veloitetaan erikseen (ks. liite).  
2. Itsepalvelukopiointi  
Tulosteet mikrofilmistä, A4 0,44/ 0,55 otokselta
Skannaus sidotuista asiakirjoista (Rauhankatu 17, Helsinki) 0,81/ 1,00 otokselta
3. Jäljennepalvelun valvontamaksu 35,00/43,40 tunti/hlö
Käytettäessä arkiston ulkopuolista jäljennepalvelua  
4. Muut maksut  
Toimitusmaksu, lisätään kaikkiin laskutettaviin suoritteisiin 11,50/ 14,26 laskutuserältä
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,30/ -
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 6,50/-
Huom. alv:ia ei peritä postiennakoista ja kirjaamisesta (Postin hinnasto 1.1.2017 alkaen)  

Lisätietoja
Jäljennepalvelun hinnat perustuvat opetus- kulttuuriministeriön antamaan asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista nro 1281/2016.
Liiketaloudellisten jäljennetilausten toimitusaika on enintään kaksi kuukautta (arkistolaki, 21 b §).
Liiketaloudellisia suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.

LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET                                           

Hinnat on ilmoitettu sekä verottomina että verollisina (alv 24 %).
Kaikkiin liiketaloudellisiin suoritteisiin lisätään laskutettaessa toimitusmaksu 11,50/14,26 laskutuserältä.

  euroa
1. Tutkimusluontoiset selvitykset  
Jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 24,19/ 30,00
2.  Koulutuspalvelut  
Kurssikohtaiset hinnat on mainittu vuosittain Kansallisarkiston kotisivulla julkaistavassa Kansallisarkiston koulutusohjelmassa. Peruutuksista, joista ei ole ilmoitettu viikkoa ennen kurssin alkua, peritään 50 % kurssimaksusta. Saapumatta jättämisestä ilman ilmoitusta viikkoa ennen tai ilman hyväksyttävää syytä veloitetaan täysi kurssimaksu.  
Tilauskoulutus 1300,00/1612,00 päivältä
Luentotunti 180,00/223,20 tunnilta
Tilauskoulutuksen matkustuskulut veloitetaan erikseen.
Tilauskoulutuksesta on aina tehtävä kirjallinen sopimus.
 
3. Konsultointipalvelut  
Konsultointi, alkavalta tunnilta 70,00/ 86,80 tunnilta
Vaativa konsultointi 121,00/150,04 tunnilta
Matkustuskulut veloitetaan erikseen.
Konsultoinnista on aina tehtävä kirjallinen sopimus.
 
4. Aineistohallinnan maksulliset palvelut  
Perustuvat aina kirjalliseen sopimukseen.  
Aineistojen järjestäminen, kuvailu ja digitointi  
Projektin johtaminen 121,00/150,04 tunnilta
Aineistosiirtojen suunnittelu ja ohjaus (projektit) 70,00/ 86,80 tunnilta
Projektityön ohjaus 50,00/62,00 tunnilta
Aineistojen järjestäminen ja kuvailu 35,00/43,40 tunnilta
Aineistojen digitointi 40,00/49,60 tunnilta
Digitoinnin valmistelu 35,00/43,40 tunnilta
Aineistosiirtojen valvonta (maksullinen säilytys) 35,00/43,40 tunti/hlö
Materiaali-, tarvike-, seulonta-, kuljetus- ja muut vastaavat kulut veloitetaan erikseen (ks. liite).  
Aineistojen maksullinen säilyttäminen:  
Uusissa sopimuksissa:  
Kansallisarkisto, Helsinki €/hm/kk
- Rauhankadun toimipiste 1,65/2,05
- Hallituskadun toimipiste 1,65/2,05
- Siltavuoren toimipiste 1,50/1,86
- Sörnäisten toimipiste 1,20/1,49
Muut toimipaikat 1,65/2,05
Mikrofilmien varmuusarkisto  
Varmuusarkiston mikrofilmien käsittely 35,00/43,40 tunnilta
Tarvikekulut veloitetaan erikseen.  
Asiakirjojen virastolainat  
Virastolainojen käsittelymaksu jokaiselta alkavalta ½ tunnilta 20,00/24,80
Lähetyskulut lainattaessa mikrofilmejä tai asiakirjoja postitse:  
Paketilta (enintään 15 kg), yksi suunta 20,00
Suuremmissa toimituksissa kuljetusyhtiö laskuttaa rahtikulut suoraan asiakkaalta.  
5. Tutkijasalitoimitukset maksullisessa säilytyksessä olevista aineistoista  
Maksu toimituskerralta 11,00/ 13,64
Laskutus perustuu tehtyihin sopimuksiin.  
6. Toimitilojen käyttö  
Luentosali, kokoustilat tai kahvio:  
Kansallisarkisto, Helsinki, Rauhankatu ja Siltavuorenranta 282,26 /350,00 päivä
Kansallisarkisto, Helsinki, Rauhankatu ja Siltavuorenranta 141,13/175,00 ½ päivää
Muut toimipaikat 120,97/150,00 päivä
-minimiveloitus 60,54/80,00
Tarjoilujen kattaus ja kuljetus sopimuksen mukaan  
Kansallisarkisto, Helsinki, Siltavuorenranta 48,39/60,00 kerralta
7. Esittelyt ryhmille  
Tavanomaiset esittelyt veloituksetta.  
Erityisesittelyt 64,52/ 80,00 /tunti
(Arkiston aukioloaikojen ulkopuolella tai erityissisällöllä toteutetut esittelyt)  
8. Julkaisut  
Hinnat on mainittu erillisessä arkistolaitoksen myytävien julkaisujen luettelossa.  
9. Valvontamaksut  
Kuvausten tai tilaisuuksien valvonta toimitiloissa 35,00/43,40 tunti/hlö
Kuvausten tai tilaisuuksien valvonta toimitiloissa klo 16.00 jälkeen 52,50/65,10 tunti/hlö
   
Toimitusmaksu, lisätään kaikkiin laskutettaviin suoritteisiin 11,50/ 14,26 laskutuserältä
Lisäpalvelumaksu postiennakolle 4,30/-
Lisäpalvelumaksu kirjatulle lähetykselle 6,50/-
Huom. alv:ia ei peritä postiennakoista ja kirjaamisesta (Postin hinnasto 1.1.2017 alkaen)  

Lisätietoja
Hinnat perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön ­­antamaan asetukseen nro 1281/2016 Kansallisarkiston suoritteiden maksuista.
Liiketaloudellisia suoritteita koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana käräjäoikeudessa.
Muutoksenhakuohjeet (tulossa).

HINNASTON LIITE 1.1.2017

MAKSULLISEN PALVELUTOIMINNAN TARVIKE- JA ERILLISPALVELUHINNASTO 1.1.2017 LUKIEN

Myytävät tarvikkeet ja laitevuokrat liittyvät maksullisen palvelutoiminnan muiden suoritteiden tuottamiseen. Maksuperuste on liiketaloudellinen.

  € (alv 0 %/alv 24 %)
1. Muistitikku 4,05/5,02
2. DVD-levyke kuorineen 2.10/2,60
3. Arkistokotelot  
- A4 2,5 -8 cm 2.00/2,48
- A4 10 cm 2,20/2,73
- A4 12 cm 3,00/3,72
- Folio 2,5-6 cm 2,20/2,73
- Folio 8-10 cm 2,50/3,10
- Folio 12 cm 4,50/5,58
- Folio 15 cm 7,50/9,30
- Erikoiskoot toimittajan hinnaston mukaan  
4. Arkistolaatikot (vaaka)  
- A4 ja folio 2,00/2,48
- Erikoiskoot toimittajan hinnaston mukaan  
5. Suojapaperit  
- A4 taitettu 200/nippu 30,00/37,20
- Folio taitettu 200/nippu 35,00/43,40
- A4 taittamaton 250/nippu 50,00/62,00
- Folio taittamaton 250/nippu 55,00/68,20
6. Laitteiden käyttömaksut sopimusdigitoinnin yhteydessä  
- Dokumenttiskanneri 750,00/930,00/kk
- Kirjaskanneri 900,00/1160,00/kk
7. Aineistojen hävittäminen ja kuljetukset laskutetaan palveluntoimittajan laskutuksen mukaisesti.  

Hinnat perustuvat OKM:n asetukseen nro 1281/2016.